Sökning: "pupil strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden pupil strategy.

 1. 1. Är det rimligt? : SUM-elevers reflektion och resonemang om rimlighetsbedömning och lämplig lösningsstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anette Arvidsson; Pia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :SUM-elev; design-research; begreppsutveckling; uppskattning; rimlighetsbedömning; subtraktionsstrategier; verklighetsnära uppgifter; reflektion resonemang;

  Sammanfattning : Med den kvalitativa metoden design-research har vi i vår studie, likt en bro kombinerat teori och praktik genom att genomföra tre lektioner, i en cyklisk process med en årskurs 3. Vårt syfte var att skapa förståelse för hur en lektionssekvens kan främja SUM-elevers inlärning av rimlighetsbedömning samt lämpligt val av  subtraktionsstrategi, genom inkludering i den ordinarie undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Problematic school absence; school drop-out; inclusion; systematic research review; pupil’s mental health; Bronfenbrenner’s socio ecological interaction; social climate; Problematisk skolfrånvaro; skolavhopp; inkludering; systematisk forskningsöversikt; eleverna psykiska ohälsa; Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion; socialt klimat;

  Sammanfattning : Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Att vägleda flerspråkiga elever inför läsning : En kvalitativ undersökningsstudie av arbetet inför läsning av skönlitterära texter i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Jourabji; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; inför läsning; lässtrategin att förutsäga; flerspråkiga elever och sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Research shows that there are more multilingual pupils in Swedish classrooms than ever before. Therefore, it is important that teachers guide the pupils on reading comprehension as this has a crucial role in pupils' development in reading. LÄS MER

 4. 4. Motivation : Kan en lärares undervisning bidra till elevens motivation i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Frida Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; Motivation; Teaching Methods; Strategy; Learning activity; Matematik; Motivation; Undervisningsmetoder; Strategier; Lärandeverksamhet;

  Sammanfattning : Lärandet i matematik styrs av elevens motivation till ämnet. Syftet med studien är att ta reda på vilka olika faktorer i undervisningen som kan påverka elevens motivation inom ämnet matematik. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar skollunchen elevers kognition? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kerstin Nylander; Erika Lekemo; [2017-06-02]
  Nyckelord :skollunch; kognition; koncentration; arbetsminne; uppmärksamhet; problemlösning; school lunch; cognition; concentration; working memory; attention; problem solving;

  Sammanfattning : AbstractTitle: How does school lunch affect pupils cognition? A systematic review.Author: Erika Lekemo and Kerstin NylanderSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna winkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 04, 2017Background: Good eating habits are important for children’s physical and mental development. LÄS MER