Sökning: "pupils identity creation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden pupils identity creation.

 1. 1. "Om du vill testa en fisk genom att be den klättra i ett träd kommer den för evigt tro att den är dum" : Hur talar lärare om relationen mellan förväntningar på elevers prestationer och på elevers identitetsbildning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Rola Abu-Ali Rönström; [2020]
  Nyckelord :Expectations; socioeconomic disadvantage; identity creation; Förväntningar; socioekonomiskt missgynnad; identitetsbildning;

  Sammanfattning : The focus of this study is to examine how schoolteachers talks about the relation between the level of expectations and the identity construction of school students.  Teachers expectations is a recurring concept in the school world and in the Swedish school law. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 4. 4. Svart, brun eller normal? : En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och vithetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sandra Lehikoinen; [2019]
  Nyckelord :The Whiteness norm; Feminist Killjoy.; Vithetsnorm; vithet; The Whiteness norm; rasifiering; rasial inramning; hegemonisk vithet; Feminist Killjoy; identitet; historiemedvetande.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers relate to whiteness and the whiteness norms in their teaching. The material mainly consists of qualitative interviews with history teachers who are active in lower secondary schools in Jönköping County. LÄS MER

 5. 5. Satan, Samhället och Världen : En hermeneutisk textanalys av Black Metaltexters påverkan av ungdomar skapande av identitet, livstolkning och livsåskådning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Hertzberg; [2019]
  Nyckelord :Black Metal; Religion; Ungdomar; identitet; livsfrågor; populärkultur;

  Sammanfattning : This study is a text analysis of the Black Metal genre's texts and how they portray society, the world and death. The main purpose of the study has been to find out, among other things, from the theories of Anthony Gidden and Zygmunt Bauman how these descriptions could affect young people's creation of identity, life view and life interpretation. LÄS MER