Sökning: "pupils perceptions"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden pupils perceptions.

 1. 1. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Studera starkt : En fenomenografisk studie om en intervention i positiv psykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lif Frida; Winbäck Julia; [2023]
  Nyckelord :well-being; motivation; positive psychology; positive pedagogy; music education; Project: Study with Strength; välmående; motivation; positiv psykologi; positiv pedagogik; musikpedagogik; Projekt: Studera starkt;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur elever och lärare uppfattar och samtalar om motivation och välmående, i förhållande till positiv psykologi. Som avgränsning har vi valt att undersöka elevers och lärares uppfattningar om interventionskursen Studera starkt. LÄS MER

 3. 3. Elevers delaktighet och inflytande i skolan genom rastverksamheten : En kvalitativ analys av elevers delaktig och inflytande i rastverksamheten utifrån ett fritidshemsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christer Hägglund; Robin Ottoson; [2023]
  Nyckelord :children s perspective; child perspective; influence; intercultural approach; leisure center; norm critique; participation; recess; relational perspective.; Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; fritidshemmet; inflytande; interkulturellt förhållningssätt; normkritiskt perspektiv; rastverksamhet; relationellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Pupils’ participation and influence in school by means of recess. We believe that recess and recess activities are an important arena for the leisure center'steaching. LÄS MER

 4. 4. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar av fenomenet läsförståelse : En fenomenografisk intervjustudie på lärare som undervisar i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Svensson; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; conceptions; phenomenography; teaching; grade 4–6; Läsförståelse; uppfattningar; fenomenografi; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur lärare, som undervisar i årskurs 4–6, kan uppfatta fenomenet läsförståelse. Forskning om läraruppfattningar av läsförståelse är begränsad och fler undersökningar bör genomföras. LÄS MER