Sökning: "pusseldesign"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pusseldesign.

  1. 1. Utveckling av spelmekaniker: Analogt och Digitalt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Albin Wahlström; David Lööf; [2019]
    Nyckelord :Analogt och digitalt; analogt; digitalt; spelmekaniker; pusseldesign;

    Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt olika sätt hur man kan skapa nya spelmekaniker genom användandet av analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Genom arbetet med dessa tekniker som huvudfokus har vi därmed utvecklat ett fysiskt, tredimensionellt pusselspel som visar kombinationen av tekniker som kan användas för vidareutveckling av nya spelupplevelser. LÄS MER