Sökning: "pyrophosphate"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet pyrophosphate.

 1. 1. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER

 2. 2. Implementation of thiamine pyrophosphate (TPP) riboswitches as synthetic biosensors and regulatory tools in cyanobacteria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The natural occurrence of the non-mevalonate (also called MEP after the compound methyl-erythriol phosphate) pathway in the model cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 allows for biosynthesis of various high-value terpenoid compounds. LÄS MER

 3. 3. The impact of geranylgeranyltransferase type I (GGTase-I) deficiency in macrophages on the pathogenesis and development of inflammation related disorders

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Ellen M Alexandersson; [2010]
  Nyckelord :atherosclerosis; GGTase-I; macrophages; acLDL; scavenger receptors;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the industrial countries and the most common underlying pathology is atherosclerosis. Major risk factors of atherosclerosis are hypertension, diabetes, smoking, free radicals and high levels of cholesterol in the blood. LÄS MER

 4. 4. Studies towards a general method for attachment of a nuclear import signal. Stabilization of the m3G-Cap.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mattias Lindvall; [2010]
  Nyckelord :m3G-cap; nuclear transport; Duchennes Muscular Dystrophy; Guanosine triphosphate analouges;

  Sammanfattning : A synthetic pathway towards the cap-structure of 2,2,7-trimethylguanosine containing a methylene modified triphosphate bridge have been investigated. The modification to the triphosphate bridge is hoped to slow down cap degradation and give the connected  oligunucleotide an increased lifetime. LÄS MER

 5. 5. Texturbestämning genom fält-, pipett- och hydrometermetoder

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Linnéa Lidberg; [2009]
  Nyckelord :pipettmetod; hydrometermetod; utrullningsprov; texturanalys; jordartsklassificering;

  Sammanfattning : Texture is an important soil property and accurate particle size analysis of soil texture is therefore crucial. There are a number of well-established and newly developed methods available for determining soil texture. In order to compare the results of these methods, the differences between them must be determined. LÄS MER