Sökning: "qualitative characteristic"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden qualitative characteristic.

 1. 1. Salt-roasting of snack pellets : a study on the effects of a novel processing technique on product quality attributes and acrylamide content

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Sensorisk analys; triangel test; akrylamid; salt; fett; puffade snacks; snack pellet; snacks bearbetning;

  Sammanfattning : Snacks are often associated with chips and expanded snack products that generally known for their characteristic texture. These products are normally high in calories with a low content of nutrients and are therefore perceived as unhealthy by many consumers. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsarbete inom leveranskvalité i ett tillverkande företag : En utforskande studie angående emballeringens och interna transporters inverkan på leveranskvalité.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Olsson; Erik Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Delivery quality; Customer satisfaction; Waste; Packing; Internal transport; Lean; Leveranskvalité; Kundnöjdhet; Slöseri; Emballering; Intern transport; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att studera emballeringsaktiviteters och interna transporters inverkan på leveranskvalité i en tillverkande verksamhet. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats: -          Hur kan emballeringsaktiviteter och interna transporter kopplas till leveranskvalité? -          Vilka slöseri och brister finns inom emballeringsaktiviteter och interna transporter? -          Hur kan hantering av emballeringsaktiviteter och interna transporter bidra till en förbättrad leveranskvalité?   Metod – Den valda metoden för denna studie är fallstudie med en kvalitativ inriktning kring hantering av empiriska data. LÄS MER

 3. 3. Socialt entreprenörskap med idrott som medel - om hybrida organisationer i en traditionell omgivning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hilde Elise Hansen; [2020]
  Nyckelord :socialt entreprenörskap; Idrott; hybrida organisationer; idrott som medel; civilsamhället; nyinstitutionell teori; översättningsmodellen;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att få en bättre förståelse för vilka dessa organisationer och sociala entreprenörer som använder idrott som medel er. Jag önskar också utifrån teori förstå varför dessa organisationer uppstått. LÄS MER

 4. 4. All-inclusive hotels’ packaging of the northern coast of Jamaica: creating and maintaining an environmental bubble

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Victoria Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Jamaica; local community; all-inclusive hotel; ´environmental bubble´; websites;

  Sammanfattning : This study contributes to the existing discussion about international tourism by exploring the role of all-inclusive hotels in the creation of an environmental bubble on the northern coast of Jamaica. Moreover, it examines what type of Jamaica is being sold by the hotels and who is included and who is excluded from the environmental bubble. LÄS MER

 5. 5. Landet mellan Sverige och Norge : En kartläggning av Skillingmarksmålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; kartläggning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kartlägga och uppmärksamma utmärkande språkliga drag i det lokala målet i Skillingmark, en bygd belägen ett par kilometer öster om riksgränsen till Norge i västra Värmland. Vidare undersöks i detta arbete huruvida olika dialektalt betingade språkliga drag kan knytas till språkbrukarens ålder som en faktor som påverkar den språkliga variationen. LÄS MER