Sökning: "qualitative content analysis rapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden qualitative content analysis rapporter.

 1. 1. Det svenska klassrummets bemötande av elever med en religiös bakgrund : En kvalitativ innehållsanalys av rapporter från tankesmedjan Timbro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg; [2021]
  Nyckelord :Secularization; high school; religious identity; qualitativ content analysis; confessionality; exclusion;

  Sammanfattning : This study discusses high school and religion based on David Thurfjell's theory of secularization. The study answers three different research questions where the purpose is to use two reports from the think tank Timbro, based on a qualitative content analysis, to answer the study's research questions. LÄS MER

 2. 2. Integrerad rapportering eller Business as usual? - En fallstudie av processen integrerad rapportering inom Sveriges största revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Danielsson; Nora Lynghed; Linnea Vester; [2021]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; revisionsbranschen; ramverket; hållbarhet; intressenter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att granska Sveriges fem största revisionsföretag för att avgöra hur långt de kommit i processen integrerad rapportering, samt identifiera vilka faktorer som kan ha påverkat. Teoretiska perspektiv: De perspektiv som har utgjort rapportens teoretiska grund är primärt intressentmodellen, legitimitetsteorin och . LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i publika och statliga bolag : En kvalitativ studie om skillnader i publika och statliga bolags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Norvik; Adrian Wagner; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Content analysis; State owned enterprises; Public companies; Stakeholder theory; Legitimacy theory; General disclosure theory; Hållbarhetsredovisning; Innehållsanalys; Statligabolag; Publika bolag; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Disclosure theory.;

  Sammanfattning : Background Sustainability reporting is a relatively unregulated phenomenon in comparison to the legislation and norms regarding the reporting of financial information. With a broader spectrum of interpretation regarding how sustainability reporting should be executed, other factors beyond legislation and norms gets an impact on the application of reporting on sustainability. LÄS MER

 4. 4. Att göra läsningen angelägen : Didaktiska möjligheter och hinder i arbetet med att väcka elevers intresse för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ekenhill; [2020]
  Nyckelord :didaktik; läsintresse; läslust; förskoleklass till gymnasium; förebyggande specialpedagogik; den didaktiska reliefen;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om möjligheter och hinder i lärares arbete med att skapa läsintresse hos elever med varierad språklig bakgrund och förmåga. Tidigare forskning, internationella och nationella granskningar och rapporter påvisar en trend av ett sjunkande intresse för läsning bland våra elever och forskning kring hur trenden kan vändas efterfrågas. LÄS MER

 5. 5. Genuina intentioner eller enbart ett sätt att vinna legitimitet? : En studie rörande CSR inom skandinaviska elitfotbollsföreningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Roos; Tim Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Legitimacy; Stakeholders; Communication; Elite football clubs; Corporate Social Responsibility; CSR; Legitimitet; Intressenter; Kommunikation; Elitfotbollsföreningar;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility has experienced an increase in attention within the academic literature in recent decades. CSR can be more specifically described as organizations' responsibility in regard to their societal impact. LÄS MER