Sökning: "quality of health care"

Visar resultat 1 - 5 av 1914 uppsatser innehållade orden quality of health care.

 1. 1. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
  Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av vården efter suicidförsök : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Bunnfors; Mikaela Vennberg; [2022]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide; Suicide prevention; Treatment; Bemötande; Patientperspektiv; Suicid; Suicidprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och trots att mycket arbete har lagts ner på att förebygga suicid tycks statistiken inte minska. Tidigare suicidförsök är en av de största riskfaktorerna för suicid och majoriteten av de som genomgått suicid har tidigare haft kontakt med vården bara månader innan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på vårdavdelning på sjukhus : Kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophia Hagelroth; Alexandra Lahdo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is the last period of care the patient has in life. The nurse's responsibility is to alleviate the suffering and promote the quality of life also for patients with incurable disease as well as possible. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter med psykisk ohälsa inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vesna Svikovic; Cecilia Ekelund; [2022]
  Nyckelord :Experience; mental illness; nurse; nursing; primary care; Omvårdnad; primärvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som beskriver graden besväreller tillstånd för individens hälsa. Psykisk ohälsa är ett växande problem medallvarliga konsekvenser för både individen, dennes anhöriga samt ur ettsamhällsmässigt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gilberte Azar; Maja Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Emotional experience; hospice; literature review; palliative care; relatives; Anhöriga; emotionella upplevelse; hospice; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. LÄS MER