Sökning: "quarantine"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet quarantine.

 1. 1. Kramar och covid-19 - En kvantitativ undersökning om fysisk kontakt kan påverka psykiskt välbefinnande under en global pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Hudson; Ninwa Somi; [2022]
  Nyckelord :covid-19; physical contact; students; mental well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : This quantitative study aimed to extend the knowledge about change in Swedish university students mental well-being, physical contact and the connection between the two of them during a global pandemic. Due to covid-19, the Swedish government announced that the citizens should keep distance from each other. LÄS MER

 2. 2. Corona och karantän – orsak till oro : En studie om effekterna av frivillig karantän för en sårbar grupp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Hessel; [2021]
  Nyckelord :corona; covid-19; quarantine; anxiety; resilience; crisis communication; compliance; corona; covid-19; karantän; oro; resiliens; kriskommunikation; följsamhet;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus vars framfart klassades som en pandemi av WHO i mars 2020. Sjukdomen som följer på viruset, covid-19, har i Sverige klassats som samhällsfarlig sjukdom vilket inneburit att myndigheterna kunnat vidta extraordinära skyddsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 4. 4. Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tor Möller; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. LÄS MER

 5. 5. Multivariate Short-term Electricity Load Forecasting with Deep Learning and exogenous covariates

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nordström Oscar; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Time series; Deep learning; Forecasting; Short-term electricity load forecasting; Artificial Neural Network;

  Sammanfattning : Maintaining the electricity balance between supply and demand is a challenge for electricity suppliers. If there is an under or overproduction, it entails financial costs and affects consumers and the climate. To better understand how to maintain the balance, can the suppliers use short-term forecasts of electricity load. LÄS MER