Sökning: "queer fenonemenologi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden queer fenonemenologi.

  1. 1. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
    Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER