Sökning: "queerpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet queerpedagogik.

 1. 1. Queerpedagogik som normkritiskt verktyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oliver Melin; [2019]
  Nyckelord :queerteorin; heteronormativitet; idrott och hälsa; normkritiskt förhållningssätt; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka pedagogiska metoder verksamma idrottslärare använder sig utav för att integrera normkritiskt förhållningssätt i sin idrott och hälsa-undervisning. Fortsättningsvis är syftet ävem att granska den grad av medvetenhet respondenterna har om samt upplevelser av heteronormativitet, och hur de kan bearbetas och hanteras med hjälp av queerteorin. LÄS MER

 2. 2. ”Trans omnämndes tillsammans med bland annat pedofili…” : I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linn Persson; [2017]
  Nyckelord :sexualundervisning; hbt-personer; hbt-perspektiv; hbt-elever; hbtq-elever;

  Sammanfattning : Det finns idag inga krav på att lärare ska läsa kurser inom genus eller sex- och samlevnad för att få undervisa i ämnet. Detta kan bli problematiskt för hbtq-personer om lärare utgår ifrån toleranspedagogik som inte inkluderar hbtq-personer i normen. LÄS MER

 3. 3. De osynliga könen : En innehållsanalys av förekomsten av ickebinära kön i biologi- och samhällskunskapsläromedel för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Lucas; [2016]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; Queerpedagogik; Antidiskriminering; Likabehandling; Ickebinära kön; Transsexualism; Intersex;

  Sammanfattning : Studien söker svara på i vilken utsträckning andra kön än de binära omnämns i läromedel för grundskolan och huruvida materialet möjliggör könslig identitetsutveckling för ickebinära elever. Det material som studeras är läromedel för år 4-9 i ämnena biologi och samhällskunskap, utgivna mellan 2004-2016. LÄS MER

 4. 4. "Vi utmanar normer här!" - Kvalitativa intervjuer med skolpersonal om normkritik i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alex Danborg; Hampus Svensson; [2015]
  Nyckelord :queerpedagogik; andrafiering; normkritik; normkritisk pedagogik; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolpersonal arbetar med normkritisk pedagogik i gymnasieskolan. Vi har intervjuat fem lärare, en kurator, biträdande rektor och rektor på en gymnasieskola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Vem får lov? En etnologisk undersökning av queerdans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Stålner; [2013-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vem får lov? undersöker queerdans som nutida fenomen inom pardansen i Sverige och med utgångspunkt i Judith Butlers queerteori diskuteras queerdans som aktiv-ism, gruppgemenskap och utveckling av danstraditioner. Utifrån fem intervjuer med danslärare som praktiserar queerpedagogik inom olika dansgenrer undersöks queerdansen i ett jämförande perspektiv med annan pardans vad gäller deltagar-skaran, pedagogiken och det faktiska dansandet. LÄS MER