Sökning: "queerteori"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade ordet queerteori.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Berättelser, genus och sexualitet i svenskundervisningen : En komparativ analys mellan Jessica Schiefauers roman Pojkarna och Alexandra-Therese Keinings filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Pojkarna; skönlitteratur; film; genus; kön; sexualitet; queerteori; svenskämnet; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra hur genus och sexualitet skildras i Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) och dess filmatisering från 2016. Studien ämnar även att utröna hur skillnader i fråga om hur medierna skildrar genus och sexualitet påverkar deras didaktiska potential i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Med framtid i sikte : en begreppsorienterad studie av ethos utifrån queerteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lex Hult; [2021]
  Nyckelord :Ethos; queer; retorisk analys; agens; yttrande; normalitet; heteronormativitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ethos utifrån queerteori. Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer. LÄS MER

 4. 4. ”You know homophobia is so 2008, right? Totes passé” : En kvalitativ innehållsanalys av HBTQ-karaktärers representation i ungdomsserier på Netflix.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karolina Socha; [2021]
  Nyckelord :hbtq; lgbtq; representation; queerteori; ungdomar; Netflix; ungdomsserier;

  Sammanfattning : A well rounded representation of identities in media has proven essential for the development of peoples identities in general but certainly in the case of young LGBTQ-adults since the media often act as their first source of information and identification. The popular culture found in media today is said to strive for universal appeal and plays an important role for the identities in subordinate groups, as the LGBTQ-community. LÄS MER

 5. 5. Den queera kyrkan : Svenska kyrkans förändrade förhållningssätt till samkönade äktenskap – en queerteoretisk diskursanalys av Svenska kyrkans teologi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Serck; [2021]
  Nyckelord :Queer theory; queer theology; Michel Foucault; Judith Butler; The Church of Sweden; LGBTQ; Sweden Democrats; Queerteori; Queer teologi; Michel Foucault; Judith Butler; Svenska Kyrkan; HBTQ; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : This paper examines the Church of Sweden’s changing approach to same-sex marriage from a queer theoretical and queer theological perspective. A discourse analytical method examines the previous discourse and how it has come to change over time. LÄS MER