Sökning: "queerteori"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade ordet queerteori.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Normativ bostadsförsörjning? En policyanalys av Uppsala läns åtta kommuners bostadsförsörjning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Persson; [2021]
  Nyckelord :Bostad; Sexualitet; Queerteori; Bostadsförsörjning; Uppsala Housing; Sexuality; Queer theory; Housing supply; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines how norms about sexuality and gender are expressed in policies for housing supply in eight municipalities in the Swedish county Uppsala. Special attention is drawn to assumptions about cohabitation that are expressed in the policies. LÄS MER

 3. 3. Queer och bibliotekarie : Queera bibliotekariers relation till hbtqi-arbete vid folk- och skolbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hedvig Larsson; [2021]
  Nyckelord :Library; information; library and information studies; queer; queer theory; LGBTQI; public library; social recognition; biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; hbtqi; folkbibliotek; skolbibliotek; socialt erkännande; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Work related to LGBTQI is in some places an important part of libraries, but is also in some places questioned or not prioritised. Part of libraries work with LGBTQI-questions is having a so called rainbow shelf, with works related to LGBTQI themes, or getting a LGBTQI-certification through the organisation RFSL, which gives information and teaches methods of including LGBTQI matters. LÄS MER

 4. 4. Berättelser, genus och sexualitet i svenskundervisningen : En komparativ analys mellan Jessica Schiefauers roman Pojkarna och Alexandra-Therese Keinings filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Pojkarna; skönlitteratur; film; genus; kön; sexualitet; queerteori; svenskämnet; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra hur genus och sexualitet skildras i Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) och dess filmatisering från 2016. Studien ämnar även att utröna hur skillnader i fråga om hur medierna skildrar genus och sexualitet påverkar deras didaktiska potential i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Att utmana strukturer och normer : En kritisk diskursanalys av normer kring kön och sexualitet i behandlingsarbetet för missbruk

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; [2021]
  Nyckelord :sex; sexuality; gender; LGBT; LGBT ; LGBTQ; LGBTQ ; LGBTQIA ; transsexuality; critical discourse analysis; intersectionality; queer theory; kön; sexualitet; genus; hbtq; hbtq ; hbtqi; hbtqi ; hbtqia ; transsexualitet; transperson; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; queerteori;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur personal från behandlingshem för missbruk samtalar kring kön och sexualitet. Studien utgår från behandlingshem med inriktning på enbart kvinnor eller enbart män. I Sverige har homo-, bi- och transsexuella personer sämre psykisk hälsa än heterosexuella personer. LÄS MER