Sökning: "queerteori"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet queerteori.

 1. 1. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 2. 2. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER

 3. 3. Heteronormens uttryck i bilderbokens homomammor och singelpappor. : En analys av samtida svenska bilderböckers familjekonstellationer ur ett                    queerperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Linde; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; genus; bilderböcker; familjekonstellationer; queerteori.;

  Sammanfattning : By analysing family structure this study aims to examine how the heteronorm is expressed in pitcure books which have recieved state aid for distribution to Swedish preschools in 2019. Previous research within the field shows that although queer families are represented in pitcurebooks books, it is often a certain type of queer being made visible. LÄS MER

 4. 4. Könsgränsen - Om samproduktionen av könstillhörighetslagen (1972:119)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Devin Baaring; [2020]
  Nyckelord :intersex; transsexualism; LGBTQ; queer theory; coproduction; gender assignment law; history of ideas; trans history; intersex history; LGBTQ history; hbtq; queerteori; samproduktion; könstillhörighetslagen; idéhistoria; transhistoria; intersexhistoria; hbtq-historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Swedish law for gender assignment in certain cases (Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall) was adopted in 1972 to regulate the gender confirmation treatment and legal sex reassignment of intersex and transsexual persons. This essay aims to illuminate the coproduction between science and society that made the law as well as its accompanying institutions and regulations possible. LÄS MER

 5. 5. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER