Sökning: "rädda ekosystemet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden rädda ekosystemet.

 1. 1. Människans attityd till vargen i Sverige och vad den beror på samt påverkas av

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Kvarnsudde; [2015]
  Nyckelord :varg; människa; attityd; påverkan; orsak;

  Sammanfattning : Vargen är en art i Sverige som är mycket omtvistad och rör upp starka känslor hos människor. Efter att vargen utrotades i Sverige på grund av jakt under början av 1900-talet, har den åter kommit tillbaka och med det har även konflikter med människan uppstått. LÄS MER

 2. 2. Eutrofiering i Östersjön och dess effekter på ekosystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Helena Skeri; [2014]
  Nyckelord :Eutrofiering; Östersjön; syrgasbrist; toxiner;

  Sammanfattning : Östersjön är idag ett utsatt område med många miljöproblem. Det är ett av världens största brackvattenområden som bildades vid den sista istiden. Saltvatten når endast Östersjön genom smala och grunda sund, vilket gör att dess omloppstid är mycket lång och tillförsel av nytt syrgasrikt vatten till bottnen kan vara sällsynt. LÄS MER

 3. 3. Hantering av förorenat sediment i Östersjöregionen - en sammanställning av aktörer och lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Johanna Svanmo; [2011]
  Nyckelord :Förorenade sediment; Östersjön; Aktörer; Lagstiftning; SMOCS;

  Sammanfattning : Föroreningar till följd av mänskliga aktiviteter har pågått under åtskilliga år, i vissa fall började det­­ för flera hundra år sedan. Till en början var det synliga föroreningar som uppmärksammades, t.ex. LÄS MER