Sökning: "räddningstjänst organisationskultur"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden räddningstjänst organisationskultur.

 1. 1. En rå, men hjärtlig jargong : En kvalitativ studie om organisationskulturen på Räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anna Saxén; Anna Möller; [2017]
  Nyckelord :Organisationskultur; räddningstjänst; brandmän; Karlstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utmana en mansdominerad organisationskultur : En kvalitativ studie av Räddningstjänsten Karlstadsregionens värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Samantha Morrison; Sanna Andrén; [2015]
  Nyckelord :organizational culture; corporate value system; corporate values; fire fighters; male-dominated culture; homosociality; jargon; organisatonskultur; värdegrund; värderingar; värdegrundsarbete; räddningstjänst; brandmän; mansdominerad kultur; homosocialitet; jargong;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka om det går att förändra en organisationskultur genom värdegrundsarbete, samt om det är en metod som kan användas för att utmana den mansdominerade kulturen inom räddningstjänsten. För att uppfylla detta syfte har vi utgått från frågeställningarna Hur tolkar brandmännen värdegrunden på Räddningstjänsten Karlstadsregionen? samt Kan värdegrundsarbete vara ett sätt att utmana den mansdominerade kulturen inom Räddningstjänsten?. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som brandmän : En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst

  Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi

  Författare :Katarina Blom; Jennie Björk; [2008]
  Nyckelord :Equality between the sexes; minority; allocation of quotes according to sex; gender; organizational culture; process of change; preferential treatment; Jämställdhet; minoritet; genus; organisationskultur; förändringsarbete; positiv särbehandling; kvotering;

  Sammanfattning : Aim: Preferential treatment and allocation of quotes according to sex are two current concepts due to the increasing demand for equality. One organization that may use preferential treatment is the fire department. This is why we chose it as a starting point for our study. LÄS MER

 4. 4. Från monolog till dialog - En kvalitativ studie om dynamiken mellan ledaren och organisationskulturen inom Räddningstjänsten i Ängelholm

  Magister-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Petra Bondeson; Christina Nilsson; [2007]
  Nyckelord :brandkår; brandman; förändring; insatsledare; kultur; ledarskap; räddningstjänst; utryckning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ undersökning med explorativ ansats, av ledarskapet inom Ängelholms brandstation. Materialet grundar sig på fyra intervjuer samt två observationsdagar. Vi har valt att se på hur organisationen, kulturen och ledaren påverkar varandra, men också hur man som ledare väljer ledarstil beroende på situationen. LÄS MER