Sökning: "räntabilitet på eget kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden räntabilitet på eget kapital.

 1. 1. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri : En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Axelsson; Emelie Öhman; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på totalt kapital; K I-tal; Basel-avtalen; pecking order och trade-off;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ägaridentitetensbetydelse förlönsamheten : En kvantitativ studie av avkastningen i bostadsaktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Andersson; Maria Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ownership identity; Hybrid organization; Housing companies; Rate of return; Eclectic theory; Ägaridentitet; Hybridorganisation; Bostadsbolag; Avkastning; Eklektisk teori;

  Sammanfattning : Introduktion: Sedan ändringen i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag år 2011 ska de kommunala bostadsbolagen agera enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer innebär bland annat att avkastningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa en stark och neutral konkurrens på bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniella Dennerlund; Michaela Gulldén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; revenue recognition; framework; recognition; control; positive accounting theory; stakeholder theory; modified stakeholder model; key performance indicators; solidity; debt to equity ratio; return on total capital; return on equity; dividends; corporate taxation; RFR 2; K3; IFRS 15; intäktsredovisning; regelverk; recognition; kontroll; positiv redovisningsteori; intressentteorin; modifierad intressentmodell; nyckeltal; soliditet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; utdelning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan Private Equity-process bolag och traditionella bolag -Vilka bolagsrationalitet har bäst överlevnadsförmåga på lång sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Häggqvist; Sanna Ohde; [2017-08-08]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på sysselsatt kapital; hävstång; Private Equity; bolagsrationalitet; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka vilken bolagsrationalitet som är mestlönsam på lång sikt. Det vill säga vilken bolagsrationalitet som har bästöverlevnadsförmåga.Metod: Studien genomförs ur en kvantitativ metod med en longitudinell design. LÄS MER