Sökning: "ränteavdragsbegränsningar"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ränteavdragsbegränsningar.

 1. 1. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna : Reglernas effekt på en koncerns resultatutjämningsmöjligheter utifrån ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecka Andraey; [2019]
  Nyckelord :interest deduction; interest deduction limitation rules; ränteavdragsbegränsningar; ränteavdrag; begräsningsregler; EBITDA-regeln; neutralitetsprincipen; de nya ränteavdragsbegränsningarna;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft i Sverige för att förhindra skattebaserosion till följd av skatteplanering med ränteavdrag samt en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital. Den nya regleringen innehåller en generell ränteavdragsbegränsningsregel som återfinns i 24 kap. 24 § IL. LÄS MER

 2. 2. Skattemässig neutralitet - till vilket pris? : En analys av Finansdepartementets promemoria Nya regler för företagssektorn gällande ränteavdragsbegränsningar i svensk skattelagstiftning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Joachim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skatt; Ränteavdrag; Ränteavdragsbegränsningar; Avdragsrätt; EBIT; EBITDA;

  Sammanfattning : Under ett flertal år har det såväl på nationell som internationell nivå pågått en omfattande diskussion gällande den skattemässiga hanteringen av räntor. OECD har lämnat rekommendationer som behandlar internationell skatteplanering med ränteavdrag och EU-kommissionen har presenterat ett direktiv mot skatteundandragande med hjälp av ränteavdrag. LÄS MER

 3. 3. Sweden’s next move to combat tax base erosion – Changing the rules for deductions of interest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Angelica Cederholm Berglund; [2018]
  Nyckelord :taxes; eiscal law; EU law; OECD; interest deductions; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A part of the phenomenon known as tax base erosion and profit shifting (BEPS) occurs when multinational entities (MNEs) shift profits through the aid of interest payments and interest deductions. Sweden has attempted to address this issue through introducing rules limiting interest deductions in national legislation. LÄS MER

 4. 4. Förutsebarhet i inkomstbeskattningen : särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Friberg; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Ventilen" för koncerninterna lån i 24 kap. 10 e § IL : Går den att tolka på ett rättssäkert sätt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Filippa Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :koncerninternalån; skatterätt; ränteavdragsbegränsningar; räntesnurror;

  Sammanfattning : De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna återfinns i 24 kap. 10 a-f §§ ILoch begränsar den annars generella avdragsrätten på räntor. Reglerna riktar sigmot räntekostnader hänförliga till koncerninterna lån och utformades efter attHFD fastslagit att skatteflyktslagen inte var tillämpligt på förfarandet medräntesnurror. LÄS MER