Sökning: "räntebegreppet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet räntebegreppet.

 1. 1. Den skatterättsliga definitionen av ränta : Hur ska begreppet ränta förstås i ljuset av inkomstskattelagens räntedefinition i 24:e kapitlet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Palm; [2022]
  Nyckelord :Skatterätt; ränta; räntedefinition;

  Sammanfattning : Inom skatterätten har länge en legaldefinition av begreppet ränta saknats och begreppet har således utvecklats främst genom praxis och doktrin. År 2019 gjordes ändringar i inkomstskattelagens 24:e kapital då bland annat en lagstadgad definition av begreppet ränta infördes för inkomstslaget näringsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Legaldefinitionen av ränta : Hur påverkas räntebegreppet av SFS 2018:1206

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Leo Löfgren; Axel Enquist; [2019]
  Nyckelord :interest; tax; definition of interest; ränta; skatt; skatterätt; räntebegreppet; instrument; HFD; finansiella;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Räntebegreppet – framgent förlegat eller alltjämt allmängiltigt? - En studie av räntebegreppet och leasingavtal i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Svante Karlström; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; leasingavtal; räntebegreppet; Företagsskattekommittén; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish income tax law’s definition of income is built on the concept of a net income from which a deduction has been made. Deductions shall be made for expenses that have been necessary for acquiring and maintaining income, and for interest expenses and capital losses. LÄS MER

 4. 4. Räntebegreppet i inkomstbeskattningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Axel Jansson; Elin Broman; [2015]
  Nyckelord :inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : In Swedish law, likewise many other Nordic countries’ laws, the term interest is not defined. Due to the absence of a definition, numerous issues have arisen regarding ones taxation in the Swedish taxation law, one of the greatest difficulties being the demarcation between dividends and capital gain. LÄS MER