Sökning: "rätten till bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden rätten till bistånd.

 1. 1. Det processuella rättsskyddet i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om den enskildes tillträde till allmän förvaltningsdomstol.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Jiahlin; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har beskrivits som samhällets yttersta skyddsnät. Förvaltningsdomstolarna i Sverige har som huvudsaklig uppgift att kontrollera att besluten inom den offentliga förvaltningen blir materiellt korrekta. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Individualistisk inkomstbeskattning och kollektivistisk rätt till bistånd - Om rättsområdenas utveckling av synsättet på individen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättshistoria; legal history; skatterätt; socialrätt; social and welfare law; tax law; sambo; makar; sambeskattning; särbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen (SoL) utgår från hushållsgemenskap vid prövning av rätten till bistånd. En individ blir beviljad bistånd om denne inte kan försörja sig själv på annat sätt. Ett sådant sätt är bland annat hjälp från anhöriga. Makar och sambor förväntas bidra till varandras försörjning. LÄS MER

 4. 4. Skälig levnadsnivå : Om rättssäkerhet och socialtjänstlagens funktion som ramlag vid enskildas biståndsansökan

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Grann; [2017]
  Nyckelord :Socialrätt; skälig levnadsnivå; rättssäkerhet; förutsebarhet; ramlag;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från. Lagen består därför av få detaljerade bestämmelser och varje kommun har fått ett större utrymme att utforma verksamheten efter egna behov. LÄS MER

 5. 5. Självständighet som styrning: en studie om varför hembesök används inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lundkvist; Filip Olin; [2017]
  Nyckelord :diskretion; ekonomiskt bistånd; hembesök; självreglering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Malmö stad använder hembesök som utredningsmedel. Hembesök, som är ett av flera medel för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, är ett till synes outforskat område. LÄS MER