Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 26 - 30 av 517 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 26. Barns erfarenheter av delaktighet och förberedelse : en enkätstudie om smärtsamma procedurer inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ellinor Mattsson; Emma Gellerbrant; [2020]
  Nyckelord :Child advocacy; participation; preparation; local anesthesia; procedural pain; Barns rättigheter; delaktighet; förberedelse; lokalbedövning; smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnkonventionen har barn som vistas inom hälso- och sjukvården rätt till delaktighet i sin vård genom anpassad information samt att få att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Insättning av perifer venkateter och blodprovstagning är smärtsamma procedurer som barn utsätts för inom barnsjukvården. LÄS MER

 2. 27. Integritet och värdegrundsarbete : En kvalitativ studie om hur pedagoger på lågstadiet arbetar med värdegrunden i syfte att förebygga sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integritet; sexuella övergrepp; värdegrund; barns rättigheter; mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att ett av skolans uppdrag är att förmedla de mänskliga rättigheterna och utveckla elevers integritet. Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger på lågstadiet känner till om integritet såväl kroppslig som personlig samt hur de undervisar eleverna för att medvetandegöra dem om rätten till sin egen kropp. LÄS MER

 3. 28. Barns rätt till familj - eller föräldrars rätt till barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; Barnets bästa; barnets vilja; vårdnadsöverflyttning; samhällsansvar; barnkonventionen; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnet bästa och barnets vilja är två nyckelbegrepp inom svensk barnrätt. Samspelet mellan begreppen kan vara intressant när frågor om barnets livssituation aktualiseras. I takt med stigande ålder och större mognadsgrad, till-mäts barnets vilja större vikt i enlighet med vad som stadgas i 6 kap. 2a § 3st. LÄS MER

 4. 29. Lärares upplevelser av att arbeta med elever med glutenintolerans

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ida Lustig Fuentes; Cecilia Ladborn; [2020]
  Nyckelord :Glutenintolerans; skola; elever; anpassning; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar med glutenintolerans kan uppleva problem på grund av sjukdomen kopplat till mat och ätande, både i skolan och samhället utanför. Särskilt hem- och konsumentkunskap upplevs som ett skolämne där problem kan uppstå. LÄS MER

 5. 30. De försvunna barnen : En kvalitativ textanalys om orsaker till att ensamkommande barn försvinner i Sverige och konsekvenserna härav utifrån ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Demir; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; avvikanden; försvinnanden; orsaker; konsekvenser.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to identify the causes and consequences of unaccompanied children disappearing. The method used in the study is a qualitative text analysis where approaches aim to investigate a problem that exists in society, but where it is important to describe and understand the reality that the unaccompanied children who disappear in Sweden go through. LÄS MER