Sökning: "rättighetsbegränsning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rättighetsbegränsning.

 1. 1. Sveriges begränsningar av religionsfriheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Per-Emil Nordstrandh; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; religionsfrihet; mötesfrihet; rättighetsbegränsning; proportionalitetsbedömning; europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to examine whether the restrictions posed during the covid-19-pandemic was legitimate in accordance with the freedom of religion posed in the European Convention on the Human Rights and the freedom of religion as stated in the Instrument of Government. The freedom of religion stated in the Instrument of Government is absolute and cannot be restricted. LÄS MER

 2. 2. Straffansvar för deltagande? : En analys av förslaget om att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; konstitutionell rätt; kriminalisering; rättighetsbegränsning; terrorism; deltagandebrott;

  Sammanfattning : Terrorism är ett omfattande problem som innebär en stor påfrestning för drabbade samhällen. För att ytterligare motverka terrorism anses det finnas ett behov av att utveckla och stärka det straffrättsliga regelverket. LÄS MER

 3. 3. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 4. 4. Vad är skolplikten? - En studie av skolplikten och dess konflikt med grundläggande friheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Barnrätt; skolrätt; konstitutionell rätt; skolplikt; barns rättigheter; regeringsformen; rättighet; demonstrationsfrihet; demonstrationsfriheten; religionsfrihet; religionsfriheten; rörelsefrihet; rörelsefriheten; tvång; skyldighet; skyldigheter; rättighetsbegränsning; rättighetsinskränkning; vanlig skyldighet; rätten till utbildning; Europakonventionen; EKMR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Militärpolisen : avsaknaden av lagstiftning och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Georg Stenström; [2015]
  Nyckelord :Militärpolis; rättighetsbegränsning; felaktig rättighetsbegränsning; normhierarki; lagkrav;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda när militärpolisen är behörig och anses ha polisiära befogenheter. Avsaknaden av en tydlig gräns belyses och problematiseras med krav uppställda av lagstiftaren som utgångspunkt. LÄS MER