Sökning: "rättighetsdiskursen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rättighetsdiskursen.

 1. 1. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande barns rättigheter och barnkonventionen - En jämförande studie av rättighetsdiskursen i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-03-15]
  Nyckelord :CRC; asylum seeking children; children s rights; Denmark; Sweden; discourse; governance; barnkonventionen; asylsökande barn; barns rättigheter; Danmark; Sverige; diskurs; styrning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the rights of asylum seeking children in Denmark andSweden, whether children rights actors in respective country consider these rights as beingfollowed and whether these rights can be seen as comparable to the rights stated in the UnitedNations Convention on the Rights of the Child (CRC). The overarching question is whichtensions between the CRC and the national legislation regarding asylum seeking children might exist and how the discourse regarding these rights vary between Denmark and Sweden. LÄS MER

 3. 3. The Substance of the Rights of the Union Citizen - Freedom of Movement on the Internal Market But Nothing More?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Peldan; [2014]
  Nyckelord :discourse theory; fundamental rights; EU law; Union citizenship; free movement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När bestämmelserna om unionsmedborgarskap introducerades i Fördraget om Europeiska Unionen 1992 var det få som trodde att de skulle få någon betydelse bortom det symboliska. Genom en omfattande serie rättsfall har EU-domstolen utvecklat rättigheter kopplade till unionsmedborgarskap, där uppehållsrätten och rätten att fritt vistas inom Unionen är de centrala rättigheterna. LÄS MER

 4. 4. Maktdelning och samförstånd - Perspektiv på den svenska normprövningsdebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Andreev; [2012]
  Nyckelord :Rättshistoria; statsrätt; normprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyserar jag den debatt som har förts i Sverige i frågan om normprövning – dvs. möjligheten att underkänna en norm med hänvisning till att den strider mot ett högre rättsbud – från 1828 till 1980. LÄS MER

 5. 5. Barnets religion - vem bestämmer? En rättighetsteoretisk studie av barnets negativa religionsfrihet i förhållande till vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Åman Danielsson; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan gällande barns rätt till negativ religionsfrihet och möjligheten att hävda en sådan rättighet i förhållande till sin vårdnadshavare. Syftet är att med en rättighetsteoretisk utgångspunkt diskutera hur rättigheten ter sig i svensk rätt och huruvida det återfinns några reella möjligheter för barn att utöva denna gentemot vårdnadshavaren. LÄS MER