Sökning: "rättighetssubjekt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rättighetssubjekt.

  1. 1. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Åsa Källander; [2019]
    Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

    Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER