Sökning: "rättsäkerhetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet rättsäkerhetsperspektiv.

 1. 1. Bevisvärdering ur ett rättsäkerhetsperspektiv : Om vilken metod som bör föredras i skatteprocessen med hänsyn till den allmänna domstolsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kadir Akhan; [2014]
  Nyckelord :bevisvärdering; skatteprocessen; värdemetoden; temametoden; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Envarsrätten och gränslandet mellan laga och olaga frihetsberövande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Bergendorff; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; criminal procedure; processrätt; envarsrätt; envarsgripande; olaga frihetsberövande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Envarsrätten enligt 24 kap. 7 § 2 st. RB stadgar att var och en får frihetsberöva den som begått brott på vilket fängelse kan följa, om personen påträffas på bar gärning eller flyende fot. LÄS MER

 3. 3. ASI - verksamt eller värdelöst? : En kvalitativ undersökning om personalen på socialtjänstens tilltro till bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Siri Acevedo Hermansson; Lina Rooth; [2012]
  Nyckelord :Assessment Instrument; evidence-based practice; treatment planning; the Addiction Severity Index; substance abuse; social services.; Bedömningsinstrument; evidensbaserad praktik; behandlingsplanering; Addiction Severity Index; missbruk; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten förutsätter att de professionella ställer sig positiva till forskningsbaserad kunskap om insatser och användandet av bedömningsinstrument. I vår studie undersöks vilken tilltro socialarbetare på vuxenenheten i en mindre stad har till bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI). LÄS MER

 4. 4. Svensk skjutvapenlagstiftning : en jämförande studie med Finland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Emil Holmqvist; Tomas Hwass; [2008]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av stor relevans att varje ingripande av polisen sker med största möjliga omsorg och respekt för den enskilde individen i den mån det är möjligt. Svensk polis ges idag inte möjlighet att efterleva denna princip på grund av invecklad och krånglig lagstiftning som står i dess väg. LÄS MER

 5. 5.  Skiljelinjen mellan ärende och faktiskt handlande inom kriminalvården–       Definitioner, Tillämpbarhet och Rättsäkerhet 

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Carl-Johan Wase; [2008]
  Nyckelord :Kriminalvård; Ärende; Faktiskt handlande; Rättsäkerhet; Myndighetsutövning; Förvaltningslag;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett kriminalvårdsperspektiv redogöra för skiljelinjen mellan de förvaltningsrättsliga begreppen ärende och faktiskt handlande. Begreppen analyseras utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv, där fyra kriminalvårdsspecifika utgångspunkter (regler om personligt innehav i anstalt, undersökning av brev, avskildhetsplaceringar samt visitationer av bostadsrum) står i centrum för framställningen. LÄS MER