Sökning: "rättsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet rättsekonomi.

 1. 1. Syftesenlig och lämplig? - En undersökning av budpliktens tillämpning i Sverige och dess lämplighet ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Greiff; [2019]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; budplikt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker budplikten på den svenska aktiemarknaden ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Syftet är dels att undersöka om de svenska budpliktsreglerna tillämpas syftesenligt, dels om budplikten är lämplig på den svenska aktiemarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kompletteras med en argumentation de lege ferenda. LÄS MER

 2. 2. Tvångsinlösen av minoritetsaktier – Värdering av aktier vid tvångsinlösen i onoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Månsson; [2019]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; Aktieägaravtal; Associationsrätt; Tvångsinlösen; Värderingstidpunkt; Rättsekonomi; 22 kap. ABL; Trustoraffären; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tvångsinlösen av minoritetsaktier i onoterade bolag i syfte att klargöra rättsläget genom att analysera gällande rätt. Tvångsinlösen av minoritetsaktier möjliggörs när en majoritetsaktie-ägare äger nio tiondelar av aktierna i ett bolag. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsgenombrott - En rättsekonomisk analys av ett inskränkt aktieägaransvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Natalie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The limited liability company is a cornerstone within a functional modern economy. Its popularity can be deducted from the limited financial risk that the shareholder takes, since only start-up capital and other contributed funds, as a general rule, can be lost. LÄS MER

 4. 4. Hög personalomsättning på Finansinspektionen - en rättsekonomisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Lange; [2019]
  Nyckelord :Finansinspektionen; Tillsyn; Personalomsättning; Rättsekonomi;

  Sammanfattning : I denna framställning analyseras den höga personalomsättningen på Finaninspektionen (FI) utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. Den höga personalomsättningen på FI utgör dels en källa för intressekonflikter när den anställda lämnar sin anställning på myndigheten, och den anges dessutom leda till att kompetensbrist uppstår på FI. LÄS MER

 5. 5. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER