Sökning: "rättsfaktum"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet rättsfaktum.

 1. 1. Ett prejudiciellt avgörande eller en kostsam process? - En kritisk granskning av mellandomsinstitutet, kumulationsförfarandet & pilotmålsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2018]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; pilotmålsmodellen; pilotmål; pilotfall; test case; mellandom; kumulation; rättsfaktum; rättsfakta; bevisfaktum; rättskraft; bevisverkan; joining claims; intermediate judgmen; bevisverkansmål; komplexa rättsfakta; moment av ett rättsfaktum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den moderna tidens tekniska utveckling har lett till att allt större och mer omfattande skadeståndsmål anhängiggörs i domstolarna. Fler sakägare är berörda, de tvistiga frågorna i målet är allt mer tekniskt komplicerade och bevismaterialet är omfattande. LÄS MER

 2. 2. Passivitet i svensk rätt - en avtalsrättslig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ema Endstrasser; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; contract law; passivitet; passivity; tillitsprincipen; lojalitetsprincipen; loyality principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the grounds on which passivity causes contractual effect in the form of binding agreement or loss of contractual rights, according to Swedish law. The analysis pertains to passivity norms as they are found in the Contracts Act, the Limitations Act and the Commercial Agents Act as well as in the unwritten passivity norms developed in case law. LÄS MER

 3. 3. Bevissäkringsteorin och de materiella bevisteorierna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Marciniak; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns olika teorier kring vem som bevisbördan ska falla på inom tvistemål när det råder oenighet kring huruvida ett visst rättsfaktum ligger för handen. Bevissäkringsteorin är en av dessa. Bevissäkringsteorin innebär att bevisbördan läggs på den som har haft det lättast för att säkra bevisning. LÄS MER

 4. 4. Påståendedoktrinen och dess undantag : Tillämpning i rättegång och skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Andersson; [2017]
  Nyckelord :skiljeförfarande; påståendedoktrinen; anknytningsdoktrinen; genomlysning;

  Sammanfattning : Påståendedoktrinen är en rättsprincip som understödjer snabbhet, effektivitet och slutlighet för den tvistlösning som sker genom skiljeförfaranden. När en part till stöd för sin talan åberopar ett rättsfaktum som har betydelse i både processuellt och materiellt hänseende riskerar skiljenämnden eller domstolen att föregå sakprövningen i sin behörighetsprövning. LÄS MER

 5. 5. Bevisbörda i förmögenhetsrättsliga tvister mellan makar : Särskilt vid tvist om karaktärisering av en rättshandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Friberg; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; makar; förmögenhetsrätt; förmögenhetsöverföring;

  Sammanfattning : Civilrättsliga tvister om karaktärisering av rättshandlingar är vanligt förekommande i svensk rätt, då särskilt angående syftet med förmögenhetsrättsliga överföringar mellan parterna. För sådana dispositiva tvister är domstolen bunden av parternas respek­tive framställningar. LÄS MER