Sökning: "rättsfall prejudicerande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden rättsfall prejudicerande.

 1. 1. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER

 2. 2. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag - ett effektivt påtryckningsmedel eller en regel utan verkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine Ringborg; [2017]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; medansvar; styrelseledamöter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar reglerna om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist och särskilt det personliga betalningsansvar, s.k. medansvar, som kan drabba styrelseledamöter i aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL. LÄS MER

 3. 3. NJA 2007 s.86 och fastighetssäljarens plikt att upplysa.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Steen; [2014-02-23]
  Nyckelord :Civilrätt; Köprätt; Fastighetsrätt; NJA 2007 s. 86; Upplysningsplikt;

  Sammanfattning : I NJA 2007 s. 86 ansågs fastighetssäljaren ansvarig för ett fel trots att köparen borde ha upptäckt felet före köpet eftersom säljaren underlåtit att upplysa köparen om felets existens. Med stöd i nämnda rättsfall har därmed fastighetssäljaren en viss upplysningsplikt för fel som denne känner till. LÄS MER

 4. 4. Sveriges kompletterande normgivning kring periodiseringsfrågan : En rättsfallsstudie av fem prejudicerande domslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Lindén; Malin Zöger; [2014]
  Nyckelord :God redovisningssed; intäkt; innebörd före form; periodisering; periodiseringsfrågan; prejudicerande domslut; redovisningsprinciper; sambandet mellan redovisning och beskattning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera svårigheter, risker och möjligheter angående den kompletterande normgivningen som tillämpas vid periodiseringsfrågan.Metod: I uppsatsen används en kvalitativ ansats för att uppfylla det formulerade syftet. LÄS MER

 5. 5. Prejudikat – samband mellan rättsprincip och rättsfakta - En komparativ studie av rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Robertsson; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högsta domstolens roll som prejudikatbildande instans förstärktes genom fullföljdsreformen 1971. Genom reformen begränsades Högsta domstolens möjlighet att bevilja prövningstillstånd mot bakgrund av den anledningen att de mål som Högsta domstolen avgjorde skulle fungera som ett komplement till lagstiftningen och bidra till en konsekvent rättstillämpning. LÄS MER