Sökning: "rättsfallsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet rättsfallsanalys.

 1. 1. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 2. 2. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER

 3. 3. Dröjsmålstalan – ett ändamålsenligt rättsmedel? en undersökning av i vad mån 12 § FL är ändamålsenligt utformad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Magntorn; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; dröjsmålstalan; förvaltningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom 12 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) har det för första gången i svensk rätt införts ett allmänt rättsmedel mot dröjsmål i myndigheternas handläggning. Rättsmedlet, som i doktrin och förarbeten kallas för dröjsmålstalan, ger enskilda en möjlighet att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER

 4. 4. En resa i ruset - en rättshistorisk och samtida undersökning av uppsåtsbedömningen vid självförvållad berusning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Självförvållat rus; Uppsåt; Rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En närmast evig fråga i den svenska straffrätten är hur uppsåtsbedömningen ska utföras vid gärningspersoner påverkade av självförvållad berusning. Svensk rätt har genom historien antagit olika ståndpunkter i frågan vilka i uppsatsen utreds genom ett rättsutvecklingsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Ahl; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. LÄS MER