Sökning: "rättskällevärde"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet rättskällevärde.

 1. 1. OECD-riktlinjerna och korrigeringsreglerna - Riktlinjernas rättskällevärde i svensk och tysk intern rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Örjan Fogelberg Skoglösa; [2019]
  Nyckelord :OECD Transfer Pricing Guidelines; source of law; Sweden and Germany; arm´s length principle; transfer pricing; rättskällevärde; OECD:s riktlinjer om internprissättning; korrigeringsreglerna; svensk och tysk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker rättskällevärdet för OECD:s riktlinjer om internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter vid tolkning av de s.k. korrigeringsreglerna i svensk och tysk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Något om OECD:s riktlinjer för internprissättning och korrigeringsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Internationell beskattning; korrigeringsregeln; transfer pricing guidelines; Skatterättslig lagtolkning; Rättskällelära; Rättskälla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När företag i intressegemenskap genomför värdeöverföringar över nations-gränser genom transaktioner som inte skulle ägt rum mellan oberoende parter, kan skattemyndigheter tillämpa så kallade korrigeringsregler. Då justerar man upp resultatet för företaget som genomförde överföringen ge-nom felaktig prissättning, och kan sedan beskatta den vinsten som skulle funnits där. LÄS MER

 3. 3. Klimatkompensationer : aldrig avdragsgilla?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Brandstedt; [2017]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatkompensationer; avdragsgill; avdragsgilla; HFD 2014 ref. 62;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för bolag regleras främst i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. I denna paragraf stadgas det att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Det finns dock regler som inskränker denna avdragsrätt även fast utgifterna uppfyller kravet på att vara kommersiellt motiverade. LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe vid kommissionärsverksamhet - en kommentar till BEPS action 7

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Håkan Vahlsten; [2015]
  Nyckelord :BEPS; action 7; fast driftställe; OECD; OECD modellavtal; modellavtalets kommentar; rättskällevärde; ambulatorisk; ambulatorisk tolkningsmetod; statisk tolkningsmetod; base erosion and profit shifting; source of law; permanent establishment; omförhandla modellavtal; renegotiate tax threaties; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att studera de föreslagna förändringarna gällande fasta driftställen inom ramen för BEPS action 7. Avstamp görs i gällande svensk rätt för att vidare diskutera OECD:s modellavtal och dess kommentars rättskällevärden med hänsyn till förändringar inom ramen för action 7. LÄS MER

 5. 5. Dokumentationsskyldighet : Anpassning av dokumentationsskyldigheten i svensk rätt utifrån Base Erosion and Profit Shifting

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Rikard Ståhlberg; [2014]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; dokumentationsskyldighet; BETS; rättskällevärde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER