Sökning: "rättslig förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden rättslig förälder.

 1. 1. Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap? : Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Hanna Besic; Jenny Björfeldt; [2019]
  Nyckelord :surrogatarrangemang; surrogat; surrogatmoder; biologiskt; genetiskt; moderskap; faderskap; moderskapspresumtion; alturistiskt; kommersiellt; fullständigt; partiellt; rättslig; förälder; homosexuell; assisterad befruktning; ofrivilligt barnlös; ivf; provrörsbefruktning;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. LÄS MER

 2. 2. Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung : Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Julia Salomonsson; [2018]
  Nyckelord :Rainbow families; LGBT-families; gamete donation; sperm donation; assisted reproductive technology; donor insemination; conception; genetic origin; parenting; donor; lesbian parents; multi-parent families; parental legislation; legal parent; legal guardian; heteronormativity; children’s perspectives; family studies; thematic analysis; qualitative research.; Regnbågsfamilj; regnbågsbarn; könscellsdonation; spermiedonation; assisterad befruktning; könscellsinsemination; tillblivelse; genetiskt ursprung; föräldraskap; donator; lesbiska föräldrar; flerföräldrafamilj; föräldralagstiftning; rättslig förälder; vårdnadshavare; heteronormativitet; barnperspektiv; familjeforskning; tematisk analys; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. Surrogatarrangemang och barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cornelia Lundgren; Annica Grundel; [2018]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; USA; barnets bästa; rättslig förälder; rättsliga föräldrar; moderskapspresumtion; moderskap; faderskap;

  Sammanfattning : I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. De som inte själva kan genomgå en graviditet, t.ex. manliga samkönade par, ges idag inget alternativ inom assisterad befruktning för att lösa barnlöshet. LÄS MER

 4. 4. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskapsregleringen efter en surrogatprocess utomlands – Är den förenlig med barnets rätt till privat- och familjeliv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Willman; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; surrogatmoderskap; mänskliga rättigheter; barnets bästa; privatliv; familjeliv; internationell privaträtt; EKMR; artikel 8; surrogatmödraskap; surrogatmoder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since there is no possibility for surrogacy arrangements within Swedish health care, couples and singles turn abroad to hire a surrogate mother. Upon completing the process they aim to be recognized as legal parents to the child or the children in Sweden. LÄS MER