Sökning: "rättslig fader"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden rättslig fader.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Assisterad befruktning utanför kroppen - Kan ett samtycke villkoras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Herrloff; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Villkorat samtycke; Barnets bästa; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning utanför kroppen är en behandlingsmetod som samhället kan erbjuda ofrivilligt barnlösa par. Behandlingen sker antingen genom provrörsbefruktning (IVF) eller genom spermieinjektion (ICSI). Frågor kring fastställande och hävande av faderskap vid assisterad befruktning regleras av föräldrabalken. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmoderskap -särskilt om de rättsliga komplikationer som kan uppstå i samband med förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Brandin; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The woman who gives birth to a child is considered to be the legal mother. According to the statutory presumption of maternity in Föräldrabalken (1949: 381) (Children and Parents’ Code) Chapter 1 § 7, the woman who gives birth to a child is considered to bo the childs mother if, the child is conceived through a in vitro fertilization with donor eggs. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmodern, barnet och det rättsliga föräldraskapet - när rättsliga och sociala familjeband inte överensstämmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; rättsligt föräldraskap; vårdnad; folkbokföring; adoption; moderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt svensk rätt. Det saknas ett uttryckligt förbud men andra regleringar utesluter surrogatarrangemang genom sina bestämmelser. Detta kan vara problematiskt eftersom svenska medborgare som anlitar surrogatmödrar utomlands inte anses vara rättsliga föräldrar till barnet när det föds. LÄS MER

 5. 5. Moderskapet och dess rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Wiberg; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Moderskapet finns oftast inte reglerat i olika länders rättssystem. Varken Sverige, Finland eller Storbritannien har reglerat och definierat moderskapet i sina lagar. Denna uppsats ska därmed behandla det rättsliga moderskapet för att studera dess definitioner men även möjligheten att förändra ett moderskap i enlighet med svensk rätt. LÄS MER