Sökning: "rättslig fader"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden rättslig fader.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Rättsligt moderskap vid surrogatarrangemang - En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; surrogatarrangemang; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att med en rättsdogmatisk metod undersöka hur fastställande av rättsligt föräldraskap förhåller sig till gränsöverskridande surrogatarrangemang. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka om ett vägrande att erkänna en utländsk dom som strider mot mater est-regeln är förenlig med principen om barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. Faderskapspresumtion – utifrån vems perspektiv? : Syftet med lagstiftningen och dess rättsliga implikationer och komplikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Vallgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I svensk rätt regleras idag bestämmelser om faderskap i Föräldrabalken (1949:381). Av 1 kap. framkommer det att fastställandet av faderskap sker på olika sätt beroende på om modern är gift respektive ogift vid barnets födelse. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmoderskap -särskilt om de rättsliga komplikationer som kan uppstå i samband med förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Brandin; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The woman who gives birth to a child is considered to be the legal mother. According to the statutory presumption of maternity in Föräldrabalken (1949: 381) (Children and Parents’ Code) Chapter 1 § 7, the woman who gives birth to a child is considered to bo the childs mother if, the child is conceived through a in vitro fertilization with donor eggs. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmodern, barnet och det rättsliga föräldraskapet - när rättsliga och sociala familjeband inte överensstämmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; rättsligt föräldraskap; vårdnad; folkbokföring; adoption; moderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt svensk rätt. Det saknas ett uttryckligt förbud men andra regleringar utesluter surrogatarrangemang genom sina bestämmelser. Detta kan vara problematiskt eftersom svenska medborgare som anlitar surrogatmödrar utomlands inte anses vara rättsliga föräldrar till barnet när det föds. LÄS MER