Sökning: "rättslig slutsats"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden rättslig slutsats.

 1. 1. 2013- och 2019 års riktade ränteavdragsregler och deras förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Marciniak; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Tax Law; EU-rätt; EU Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In chapter 24 of the Swedish statute of income taxation there are rules that, translated into english, would be called ”the aimed interest deduction rules”. These rules infringe on the possibilities of companies to deduct interests of loans that said companies have taken from other companies - within the same corporate group of companies. LÄS MER

 2. 2. Distanshandel med alkohol – En undersökning av hur EU-rätten avgränsar Sveriges möjlighet till nationell reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svensk reglering av distanshandel med alkohol ur ett överstatligt perspektiv. Rättsdogmatisk och EU-rättslig metod tillämpas för att fastställa gällande rätt och undersöka hur unionsrätten avgränsar Sveriges möjlighet att lagstifta om distanshandel till skydd för det svenska alkoholmonopolet på bekostnad av den fria rörligheten för varor. LÄS MER

 3. 3. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER

 4. 4. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 5. 5. Ne bis in idem i EU-rätten och Europakonventionen - en ond cirkel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Hafner; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; straffrätt; processrätt; folkrätt; ne bis in idem; double jeopardy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen ne bis in idem är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i såväl tilläggsprotokoll nr. 7 till Europakonventionen, som i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Schengenkonventionen. LÄS MER