Sökning: "rättspliktsteorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rättspliktsteorin.

 1. 1. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; garant; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 2. 2. Vem ska skydda ett barn? Om styvföräldrars garantansvar för sina styvbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; garantansvar; garantläran; underlåtenhetsbrott; rättspliktsteorin; handlingsplikt; nära levnadsgemenskap; frivilligt åtagande; NJA 2013 s. 588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda huruvida en styvförälder kan inta ställning som skyddsgarant för sina styvbarn och därigenom hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för att genom underlåtenhet orsaka en viss effekt är att hen befinner sig i garantställning. LÄS MER

 3. 3. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 4. 4. Skyldighet att agera i närstående relationer : Om underlåtenhetsansvar enligt garantläran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Nyhlén; [2013]
  Nyckelord :garantläran; underlåtenhetsbrott; handlingsplikt; plikt att bistå nödställd; nära levnadsgemenskap;

  Sammanfattning : Garantläran har en central betydelse för bestämmande av straffansvar vid underlåtenhetsbrott. Speciellt eftersom det inte finns någon ?civilkuragelag? i Sverige, som hade kunnat fånga upp de underlåtenhetsbrott som annars fallit utanför BrB:s straffstadganden. LÄS MER