Sökning: "rättspolitisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rättspolitisk metod.

 1. 1. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 2. 2. Otillåten andrahandsuthyrning och oskälig andrahandshyra - En analys av gällande respektive föreslagen lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2018]
  Nyckelord :andrahandsuthyrning; andrahandshyra; hyresrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unlawful subletting and unjustifiable rents are widespread problems in Sweden. Tenants sublet their rental apartments without landlords’ permission and charge subtenants too high rental levels. LÄS MER

 3. 3. Effektiv brottsbekämpning eller hög rättssäkerhet? En studie av den moderna brottsmålsprocessens utvecklingsriktning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabel Ekström; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I brottmålsprocessen prövar domstolen frågan om åklagarens brottsanklagelse mot en enskild individ är bevisad, samt bestämmer vilket straff som i sådana fall skall utdömas. En uppfattning är att brottmålsprocessens syfte är att ge de materiella straffbestämmelserna genomslag i samhället. LÄS MER

 4. 4. Sexköpsförbuden i Norden – (o)lika regleringar En rättspolitisk analys med fokus på skyddsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Ejnarsson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; sexköp; prostitution; Norden; Sverige; Finland; Norge; Island; Danmark; skyddsvärden; kriminalpolitik; criminal law; comparative law; Nordic countries; sex purchase prohibitions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda de kriminalpolitiska skälen bakom de nordiska sexköpslagstiftningarna och gör detta utifrån att besvara vad motiven bakom de olika lagarna är samt vilka skyddsvärden de olika lagarna skyddar. De olika lagarnas resultat i form av gällande rätt men även deras förarbeten och skyddsvärden jämförs och analyseras. LÄS MER

 5. 5. Innovativ rättsprocess vid våldtäkt (reparativ rättvisa) : En kritik mot den konventionella straffrättsprocessen som den enda rättsliga processen och en diskussion om vägar framåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Simon Camitz Sarasalo; [2014]
  Nyckelord :våldtäkt; reparativ rättvisa; restorative justice; medling vid våldtäkt; innovative justice; innovativ rätt; konventionell; innovativ rättvisa; konventionell rätt; innovativ rättsprocess; brottsoffer; offers rättsbehov; offer; brottsofferperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet använder sig av en rättspolitisk metod med fokus på rationalitet, empirism och pragmatism. Slutsatsen som dras i arbetet är att det finns ett tomrum mellan lagstiftarens mål bakom sexualbrotten och medlet för uppnå det genom den konventionella straffrättsprocessen. LÄS MER