Sökning: "rättsprincip"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet rättsprincip.

 1. 1. Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Thorin; [2019]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; Bona fides; internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts UNIDROIT ; Draft Common Frame of Reference DCFR ; harmoniseringssträvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. LÄS MER

 2. 2. Skadebegränsning och lojalitetsreciprocitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; allmän rättslära; lojalitetsplikt; skadebegränsning; lojalitetsreciprocitet; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns bestämmelser om skadebegräsning 70 § köplagen. Att bedöma huruvida denna skadebegränsningsplikt ska gälla också utomobligatoriskt har genom åren vållat rättsvetenskapsmännen vissa bekymmer. Denna framställning har till syfte att undersöka och klargöra innebörden av skadebegränsningsplikten i svensk rätt. LÄS MER

 3. 3. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsdonationer - Och hur lagstiftning bidrar till matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nadja Airaksinen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; livsmedelsdonationer; matsvinn; livsmedel; donationer; livsmedelsbank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Food waste is a significant environmental, social and economic problem. In order to prevent food waste, both the EU and UN have encouraged grocery stores to donate rather than waste edible foodstuffs that are unable to be sold. However, the foodstuff legislation causes problems. LÄS MER

 5. 5. Culpa In Contrahendo vid Fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Samuel Olsson; Axel Karlsson Pacheco; [2018]
  Nyckelord :culpa; contrahendo; fastighetsköp;

  Sammanfattning : Culpa in contrahendo är en inom juridiken framvuxen rättsprincip som avser att erlägga skadeståndsansvar för vårdslöst (culpa) handlande vid avtalsslut (in contrahendo). Principen härstammar från tysk 1800-tals teori och har därefter inlemmats även i det nordiska rättsområdet. LÄS MER