Sökning: "rättssäkerhet förutsebarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden rättssäkerhet förutsebarhet.

 1. 1. En djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Jiretorn; [2021-02-17]
  Nyckelord :Beviskrav; LVU; Tvångsvård; Förvaltningsmål; Normalkrav; Sakens beskaffenhet; Tvåstegsprövning; Prognosbedömning; Bakåtblickande bedömning; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Förutsebarhet; Likabehandling; Likvärdig behandling;

  Sammanfattning : Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa som grund för uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolens prövning av det psykiska hälsotillståndet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Bergstrand; [2021-02-16]
  Nyckelord :Uppehållstillstånd; Synnerligen ömmande omständigheter; Psykiskt hälsotillstånd; Migrationsöverdomstolen; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Människor som befinner sig på flykt och som ansöker om asyl löper generellt sett en större risk att lida av psykisk ohälsa än inrikes födda. Enligt undantagsregeln i 5 kap. 6 § 1 st. LÄS MER

 3. 3. Den illusoriska gottgörelsen – Om preskription av ersättning för frihetsberövande efter frikännande dom genom resning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hoflund; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; allmän rättslära; preskription; frihetsberövande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den allmänna preskriptionstiden är enligt preskriptionslagen (1981:130) tio år räknat från fordrans tillkomst, även kallat tillkomstprincipen. Utomobligatoriska skadeståndsanspråk anses tillkomna då den skadevållande handlingen begås. LÄS MER

 4. 4. Blurry Lines – A Discussion on Information Exchange in Dual Distribution Scenarios from a Legal Certainty Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arnetorp; [2020]
  Nyckelord :EU law; civil and criminal procedure; competition law; dual distribution; information exchange; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis the legal certainty issues connected to the way information exchange in dual distribution scenarios is treated by EU Competition law are discussed. The question of how such information exchange should be treated to increase the legal certainty is also discussed. LÄS MER

 5. 5. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER