Sökning: "rättssäkerhet juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden rättssäkerhet juridik.

 1. 1. Allt ljus på våldtäktsoffret – En uppsats om målsägandes ansvar i våldtäktsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Genus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the new Consent Act, this essay examines the responsibility placed on plaintiffs in rape cases and compares it with what the responsibility has traditionally looked like. With an approach that is characterized by legal development and gender rights, I try to understand how the role of the plaintiff has been created and continues to be created, and how law and society affect each other in different directions. LÄS MER

 2. 2. Skiljeförfarande och förenklat skiljeförfarande : En avvägning mellan rättssäkerhet, partsautonomi och effektivitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hampus Lagerquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser : En europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Leyla Henriksen; Lira Kolaric; [2021]
  Nyckelord :Yrkeskvalifikationer; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; rättssäkerhet; akademisk individ; EU-rätt; nationell rätt; harmoniseringsåtgärder; likabehandlingsprincipen; omsorgsprincipen; proportionalitetsprincipen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännandet av yrkeskvalifikationer utifrån den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser. Studien grundar sig på en europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang : - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Ivar Axelsson; Oscar Jonsson; [2021]
  Nyckelord :SOU 2018: 91; domestic arrangements; adviser; reportable arrangements; reporting charge; legal certainty; the principles of proportionality and legality; SOU 2018:91; inhemska arrangemang; rådgivare; rapporteringspliktiga arrangemang; rapporteringsavgift; rättssäkerhet; proportionalitets- och legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. LÄS MER

 5. 5. Brottslighetens art : Artbrottens förhållande till rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia-Saga Nilsson Herhold; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER