Sökning: "rättssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet rättssäkerhet.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdsklausul i en framtidsfullmakt. Två rättskomponenters kompabilitet ur rättssäkerhetsperspektiv med komparativ analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jeanette Jerrebäck; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framtidsfullmakten är ett relativt nytillkommet institut i svensk rätt som skrivs för att tillförsäkra intresset av att på egen hand kunna utse vem som agerar företrädare i de angelägenheter som framgår av framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande varaktigt och i huvudsak befinner sig i hjälpbehov med skötseln av dessa. Framtidsfullmakten kan avse såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. LÄS MER

 2. 2. Återkallat uppehållstillstånd på godtycklig grund? En utredning om rättssäkerheten vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd när bosättningen anses upphörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Farah; [2023-02-02]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Gynnande besluts negativa rättskraft; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Uppehållstillstånd; Permanent uppehållstillstånd; Återkallelse av permanent uppehållstillstånd; Återkallelseförbehåll;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § utlänningslagen i förhållande till rättssäkerhet och gynnande besluts negativa rättskraft. Återkallelseförbehållet innebär att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. LÄS MER

 3. 3. INTERNATIONELLA NORMER I NATIONELL RÄTT : Något att sträva efter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nahal Noori; [2023]
  Nyckelord :Internationell normer; internationell straffrätt; ICC; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Internationell straffrätt behandlar de svåraste överträdelserna av folkrätten. Dessa överträdelser utgör folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Brotten regleras särskilt i Romstadgan. ICC lagför individer som bryter mot stadgans bestämmelser. LÄS MER

 4. 4. Liknande ärenden men olika beslut: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av rättssäkerhet i förhållande till arbetsbelastning och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Pedersen; [2023]
  Nyckelord :Financial aid; welfare; discretion; Street-level bureaucrats; goal-displacement; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study amongst professional social workers who work with financial aid for adults in Sweden. The aim of this study was to gain knowledge and understanding of how social workers view their discretion in relation to workload and legal certainty. We have conducted six interviews with social workers. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvar och barns rätt till personlig assistans : Hur det schabloniserade föräldraavdraget påverkar rättssäkerheten för barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hannah Lampinen; [2023]
  Nyckelord :barn; föräldraansvar; föräldraavdrag; personlig assistans; assistansersättning; funktionsnedsättning; LSS; rättssäkerhet; funktionsrättskonventionen; schablonavdrag; barnkonventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER