Sökning: "rättssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet rättssociologi.

 1. 1. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 2. 2. Vilka positiva effekter kan komma av ett etableringsstopp av friskolor med konfessionell inriktning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Andersson Sivula; [2020]
  Nyckelord :rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta projekt kommer beskriva de rättsliga problemen med konfessionella friskolor samt hur dessa kan påverka barn som växer upp i auktoritära religiösa samfund. Jag kommer belysa hur några sådana barn har blivit påverkade... LÄS MER

 3. 3. Det könade föräldrakontraktet : En tematisk analys av LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Love Almén Olsson; Emma Christiansson; [2020]
  Nyckelord :genus; LVU; föräldraskap; föräldraförmåga; omsorgsbrist;

  Sammanfattning : Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. LÄS MER

 4. 4. ”Jag lämnar in min legitimation, jag orkar inte mer” : En studie om rättsliga regleringar kring den psykosociala arbetsmiljön samt hur sjuksköterskor på Centralsjukhuset Kristianstad upplever sin psykosociala arbetsmiljö 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Persson; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterskors upplevelser; Ohälsosam arbetsbelastning; Arbetsgivarens skyldigheter; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Media often reports problems within the healthcare sector. The issues point to that the working environment is unhealthy. One of the examples is that too high of a workload leads to stress, which in turn leads to increased numbers of sick leave and employees looking for other jobs. LÄS MER

 5. 5. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER