Sökning: "rättssociologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rättssociologiska frågeställningar.

 1. 1. ”Vi har våra rättigheter, men endast på papper. I verkligheten finns dessa inte.” En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen i Serbien.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nina Koldzic; [2015]
  Nyckelord :Serbia; treatment; police; woman; domestic violence; Serbien; polis; bemötande; våld i nära relation; kvinna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen samt vilka behov kvinnan ger uttryck för, under och efter den våldsamma händelsen. De frågeställningar som har berörts är följande: Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende polisens bemötande i Serbien och hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans vidare utredning? För att kunna svara på frågeställningarna, valdes kvalitativ metod med sju intervjuer, fem med våldsutsatta kvinnor och två med socialtjänster i Belgrad och Nova Varos, Serbien. LÄS MER

 2. 2. 166 offer...5 fällande domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Michaela Ioanidis; [2014]
  Nyckelord :barn; människohandel; trovärdighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt Nationella samordningssekretariatet mot prostitution, som genomfört en nationell kartläggning om hur många barn som var offer för människohandel, misstänks 166 barn för att ha utsatts för människohandel under åren 2009-2011 och mörketalet anses vara stort. Av dessa 166 barn har bara ett tiotal fått rättslig prövning och endast fem lett till en fällande dom. LÄS MER

 3. 3. Gärningskvinnor: en textanalys av hur åtalade kvinnor beskrivs i domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Therese Lang; Hanna Fryxell; [2014]
  Nyckelord :Avvikande kvinnor; Kriminalitet; Gärningsman; Idealiskt offer; Domstolens maktutövning; Objektivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur åtalade kvinnor beskrivs i domar vid Lunds Tingsrätt, samt om dessa beskrivningar kan tänkas förklaras och motiveras med hjälp av kriminologiska teorier. En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle kunna te sig. LÄS MER

 4. 4. Förarbeten: en undersökning om lagförarbeten, maktdelning och rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sven Törringer; [2006]
  Nyckelord :Rättssociologi; Foucault; maktdelning; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. LÄS MER

 5. 5. Tobaksrökning : Hälsa eller ekonomi, en uppsats om tobaksproblematikens olika aspekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Johan Jern; [2005]
  Nyckelord :tobaksrökning; folkhälsopolitik; hälsorisker; tobaksskatt; lagstiftning; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att undersöka och belysa den problematik som präglar den svenska tobakspolitiken. Jag har identifierat tre centrala frågeställningar: * Vad utgörs det strukturella problemet av? * Vad gör lagstiftaren respektive tillämparen? * Hur manövrerar lagstiftaren för att undvika politiska kostnader och till synes lösa det strukturella problemet? (utdrag ur uppsatsens "Frågeställning och syfte"). LÄS MER