Sökning: "rättsväsendet"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet rättsväsendet.

 1. 1. När våldet blir vardag - En kvalitativ undersökning av polis- och åklagarmyndighetens operativa arbete med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Maria Vestergren; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; rättsväsendet; grov kvinnofridskränkning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på en undersökning av hur Polis- och Åklagarmyndigheten i Sverige arbetar operativt med våld i nära relation i utredningsprocessen av dessa brott. Med bakgrund i mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem och den särskilda struktur som våld i nära relation utgör, fokuserar uppsatsen på att förstå hur fenomenet hanteras i en rättslig kontext, utifrån frågeställningarna; På vilket sätt avser Åklagarmyndigheten i Sverige att hantera våld i nära relation i en rättslig kontext? Och hur beskriver utredare från polisen det operativa arbetet med våld i nära relation? För att svara på frågorna har en analys av åklagarmyndighetens metodstöd Handläggning av brott i nära relationer (2017) utförts tillsammans med intervjuer med fyra utredare som arbetar med våld i nära relation hos polismyndigheten i Södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Tystnadskultur: en intervjustudie om tystnadskulturen bland ungdomar i Malmö och Malmöpolisens upplevelser av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nicole Larsson; [2020]
  Nyckelord :anmälningsbenägenhet; normer; repressalier; rättsväsendet; tystnadskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study aims to investigate the motives behind the culture of silence among young adults in Malmö. Based on the purpose, the study is expected to contribute with knowledge of the police's experience of silence culture among young people and how police officers handle meetings with young people in Malmö who do not want to comment in interrogation situations due to prevailing norms of silence. LÄS MER

 3. 3. G(l)ömda kvinnor i samhället : En kvalitativ studie av identitetsskapande och tillit bland kvinnor som lever med skyddade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hedin; Madeleine Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Skyddade personuppgifter; identitet; tillit; Anthony Giddens; Erving Goffman; brottsoffer;

  Sammanfattning : Majoriteten av de som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som flyr från före detta partners. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ser på sin vardag, sin identitet och sin tillit till individer i deras närmaste omgivning samt till samhället. LÄS MER

 4. 4. Jesus som offer : En tolkning av Paulus användning av offermetaforer i Rom 3, 12 och 15

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Eva Johannisson; [2020]
  Nyckelord :Konceptuell metaforteori; konceptuell blandteori; offerkult; Paulus; hilasterion; nådastol; friköpa; Rom 3:25;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bättre förstå på vilket sätt Paulus använder sig av begrepp från offerkulten som metaforer och hur vi kan anta att dessa uppfattades av människor under Paulus samtid. Genom att tillämpa konceptuell metaforteori på Paulus användning av offerspråk i Rom 12:1 och 15:16 där Paulus talar om etisk livsföring respektive sin egen mission och därefter konceptuell blandteori på texten i Rom 3:25 där Paulus talar om Jesus död, försöker jag visa på den retoriska funktion som Paulus offerspråk har när det kombineras med metaforer från de tre helt andra domäner/områden som Paulus använder sig av i Rom 3:25. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning : Sambandet mellan inkluderade åtalspunkter och strafflängd samt relationen mellan vittnesmål om våld och fällande dom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Stina Franzon; Caroline Spiik; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; women’s peace violations; testimony; time of sentence; violent crime; Swedish legislation; Våld i nära relation; grov kvinnofridskränkning; vittnesmål; strafflängd; våldsbrott; svensk lagstiftning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom en kvantitativ granskning av domstolsfall gällande grov kvinnofridskränkning undersöka om fängelsestraffets längd varit associerat med de olika åtalspunkter som styrkts. Vidare undersöktes eventuella samband mellan vittnesmål om olika typer av våld och huruvida dessa återfanns i de styrkta åtalspunkterna. LÄS MER