Sökning: "rättsvetenskap C-"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden rättsvetenskap C-.

 1. 1. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 2. 2. Funktionshinder eller funktionsnedsättning - Om definitionerna och diskursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Mosslind; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; civilrätt; EU-rätt; diskrimineringsrätt; diskursanalys; funktionshinder; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november om inrättande av en allmän ram för likabehandling, det så kallade arbetslivsdirektivet, syftar till att bekämpa diskriminering i arbetslivet bl.a. på grunden funktionshinder. Arbetslivsdirektivet har till stor del införlivats svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567). LÄS MER

 3. 3. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Emma Haglund; Anna Olsson; [2015]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; tryckerimoms; följdändring; efterbeskattning; condictio indebiti; 36 § AvtL; förutsättningsläran; obehörig vinst; avtalstolkning;

  Sammanfattning : 2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. LÄS MER

 4. 4. Skattemässig hantering av valutakursförlust : vid avyttring av näringsbetingade andelar

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Henny Nordin; [2014]
  Nyckelord :valutakursförlust; näringsbetingade andelar;

  Sammanfattning : När ett svenskt moderbolag avyttrar näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag och det pga. avyttringen uppstår en valutakursförlust är den enligt svensk gällande rätt inte avdragsgill vilket följer av ordalydelsen i 25a kap. 5 § inkomstskattelagen (IL). LÄS MER

 5. 5. Skattemässig hantering av valutakursförlust : vid avyttring av näringsbetingade andelar

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Henny Nordin; [2014]
  Nyckelord :Valutakursförlust; näringsbetingade andelar; avdragsförbud; etableringsfrihet; fri rörlighet för kapital;

  Sammanfattning : När ett svenskt moderbolag avyttrar näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag och det pga. avyttringen uppstår en valutakursförlust är den enligt svensk gällande rätt inte avdragsgill vilket följer av ordalydelsen i 25a kap. 5 § inkomstskattelagen (IL). LÄS MER