Sökning: "rättvis rättegång"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden rättvis rättegång.

 1. 1. Rättegångskostnader och rätten till en rättvis rättegång inom förvaltningsprocessen En tillämpning av 2 kap 11 § andra stycket RF som grund för kostnadsersättning i ett förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Axetorn; [2021-12-10]
  Nyckelord :Rättegångskostnader; Förvaltningsprocess; Rätten till en rättvis rättegång; 2 kap. 11 § regeringsformen; Art. 6 Europakonventionen; NJA 2015 s. 374; NJA 2018 s. 49; NJA 2017 s. 503; NJA 2020 s. 908; NJA 2021 s. 235; Justitiekanslern; beslut 2019-07-19; dnr 6782-18-43; Sakens beskaffenhet;

  Sammanfattning : Inom förvaltningsprocessen är huvudregeln att vardera parten står sina egna rättegångskostnader, oavsett målets utgång. I denna uppsats behandlas frågan om vad anges i Högsta domstolen praxis om ersättning för rättegångskostnader med stöd i rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. LÄS MER

 2. 2. Behov av ombud? – En undersökning av ombudsfördel i förvaltningsprocessen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Lorentzon; [2021-02-03]
  Nyckelord :Ombudsfördel; Laywers Advantage; Access to Justice; Rättshjälp; Kostnadsregler; Rättvis rättegång;

  Sammanfattning : Förvaltningsprocessen vilar på föreställningen att enskilda saknar behov av ombud. Denna föreställning har i sin tur lagts till grund för kostnadsreglerna på så vis, att enskilda inte ersätts för ombudskostnader när de för en förvaltningsrättslig process. LÄS MER

 3. 3. Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; bevisrätt; rättvis rättegång; fri bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. LÄS MER

 4. 4. Hur fri är den fria bevisprövningen? - Hanteringen av otillåtet åtkommen bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Envall; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; bevisprövning; bevisföring; bevisvärdering; rättssäkerhet; otillåtet åtkommen bevisning; bevisförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisfrågor har alltid varit av central betydelse i ett brottmål. Den tilltalades skuld avgörs utifrån den bevisning som läggs fram i rättegången. I Sverige tillämpas principen om fri bevisprövning. Principen inkluderar fri bevisföring vilket innebär att all bevisning som huvudregel är tillåten. LÄS MER

 5. 5. Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; rättsstatsprincipen; rättsstat; ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; straffrättsligt samarbete; europeisk arresteringsorder; horisontell dialog; EU Law; Rule of Law; Mutual trust; Mutual recognition; Judicial cooperation in criminal matters; European arrest warrant; horizontal dialogue; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. LÄS MER