Sökning: "rådet för kommunal redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden rådet för kommunal redovisning.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Sveriges kommuners rapporterade avvikelser från rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning: En textanalys av kommuners årsredovisningar för bokslutsåret 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Josefsson; Clara Sannemalm; [2019-08-06]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; Rådet för kommunal redovisning; följsamhet; avvikelser;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Den kommunala redovisningen i Sverige har under ett kort tidgenomgått stora förändringar. Tidigare forskning har konstaterat låg följsamhet blandkommunerna vad gäller rekommendationer och lag (Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson &Tagesson 2014). LÄS MER

 3. 3. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en komponentredovisande kommunal sektor : En studie om de svenska kommunernas bemötande av ny redovisningsreglering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Jenskog; Emelie Zettervall; [2017]
  Nyckelord :Accounting; Component accounting; Municipal sector; Compliance; Tangible fixed assets; Positive accounting theory; Institutional theory; Redovisningsval; Komponentredovisning; Kommunal sektor; Efterlevnad; Materiella anläggningstillgångar; Positiv redovisningsteori; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Inledning År 2014 utfärdade Rådet för Kommunal Redovisning ett explicit krav om att svenska kommuner ska komponentredovisa materiella anläggningstillgångar. Tidigare studier visar att kommuners efterlevnad av redovisningsreglering är bristfällig och att ny reglering tar lång tid att implementera, samtidigt som det principbaserade regelverket ger upphov till skillnader i gjorda bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Komponentavskrivning – Följer kommunerna lagen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Fransson; Maria Ladan; [2017]
  Nyckelord :Component depreciation; implementation; harmonization; municipal accounting; agent theory; institu-tional theory and positive accounting theory.; Komponentavskrivning; implementering; harmonisering; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori och positiv redovisningsteori.;

  Sammanfattning : Komponentavskrivning är ett relativt nytt redovisningssätt för den offentliga sektorn. 2014 kom Rådet för kommunal redovisning med nya direktiv om att införa komponentavskrivning i de kommunala verksamheterna. Harmonisering har visat sig vara en grund till de nya direktiven, vilket påverkar de svenska kommunerna. LÄS MER