Sökning: "rådighetsfel lös egendom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rådighetsfel lös egendom.

 1. 1. Upplysningsplikt vid försäljning av egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotte Jansson; [2016]
  Nyckelord :Upplysningsplikt; köprätt; fastighetsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When selling property entails a variety of duties, both for the seller for the buyer. One of these duties of the seller is duty to provide information. For personal property is the duty of legislation laid dawn in law. But for real estate, it is only indirectly regulated within judicial error and error of right of disposition of a property unit. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt vid försäljning av fastighet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Rundqvist; [2009]
  Nyckelord :fastighetsköp; säljares upplysningsplikt; köpares undersökningsplikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att utröna om det finns omständigheter som medför att säljare av fast egendom blir skyldig att upplysa köparen om fel i fastigheten. Min frågeställning är således om säljare av fastighet har någon upplysningsplikt. I uppsatsen har jag använt traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER