Sökning: "rådighetsinskränkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet rådighetsinskränkningar.

 1. 1. Vilse i skogen - En utredning av förenligheten mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Larsson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda förhållandet mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket. Utgångspunkt tas i nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt inskränkningar som utgår i enlighet med artskyddsförordningens bestämmelser. LÄS MER

 2. 2. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 3. 3. Vattenskyddsområden i Sverige inrättade 2013 - 2019 : föreskrifter och ersättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Water protection areas; protection regulations; Vattenskyddsområden; rådighetsinskränkningar; skyddsföreskrifter;

  Sammanfattning : För att säkerställa nuvarande och kommande generationers tillgång till rent vatten behöver vattentäkter skyddas med områdesskydd. När vattenskyddsområden bildas delas området in i skyddszoner beroende på behovet av skydd. LÄS MER

 4. 4. Skogsbruk i fjällnära skog : privata markägarnas förutsättningar att bedriva skogsbruk i fjällnära områden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnea Forssén; Elin Linde; [2017]
  Nyckelord :ersättning; tillit; kommunikation; biologisk mångfald; nyckelbiotop;

  Sammanfattning : Den fjällnära skogen och dess brukande är ett aktuellt ämne i den skogliga debatten. Förutsättningarna för enskilda privata markägare att bedriva skogsbruk kan ifrågasättas då den fjällnära skogen ska erbjuda många funktioner för olika aktörer utanför skogsbruket. LÄS MER

 5. 5. En d(järv) tolkning? – En jämförelse av implementerade och nationella fridlysningsregler och dess förhållande till skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; fridlysning; Lund; bombmurkla; avverkning; naturvårdshänsyn; skogsbruksåtgärder; ersättning; examensarbete; lavskrika; tjäder; MÖD 2017:7; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden fortsätter att minska trots att det såväl nationellt som internationellt finns en målsättning om att förlusten av den biologiska mångfalden ska hejdas. Idag anses en av de största miljöpolitiska utmaningarna vara att stoppa utarmningen av biologisk mångfald. LÄS MER