Sökning: "rökgaskondensering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet rökgaskondensering.

 1. 1. Lokal provtagning och analys på rökgaskondensat för driftövervakning av tungmetallrening med jonbytarmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Heating plant; combined heat and power plant; flue gas condensation; ion-exchange resins; heavy metals; heavy metal ion-exchanger; flue gas condensate; QCM-technology; quartz crystal microbalance; Värmeverk; kraftvärmeverk; rökgaskondensering; jonbytarmassor; tungmetaller; tungmetalljonbytare; rökgaskondensat; QCM-teknik; kvartskristall mikrobalans;

  Sammanfattning : I värme- och kraftvärmeverk förbränns olika typer av bränslen för produktion av el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller föroreningar, till exempel tungmetaller, från bränslet. Anläggningarna har ofta krav på utsläpp både via rökgaserna och avloppsvatten. LÄS MER

 2. 2. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 3. 3. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Integrering av biobränsleförädling i Igelsta kraftvärmeverk : utveckling till energikombinat hos Söderenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Gustavsson; Denise Tell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett kraftvärmeverk är en kombinerad energianläggning som producerar både el och värme. Värmen levereras till kund via fjärrvärmenätet för uppvärmning av tappvarmvatten och hushåll. Klimatförändringar och energieffektiviseringar har bidragit till ett minskat fjärrvärmebehov och behovet är överlag lägre under sommarmånaderna. LÄS MER

 5. 5. Utredning om hur 4:e generationens fjärrvärmeteknik kan implementeras i Borlänge Energis fjärrvärmenät

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Simon Strand; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att samhället utvecklas och bland annat strävar mot effektivare energianvändning, ökning av andelen förnyelsebara energikällor samt sänkta koldioxidutsläpp. Är det ofrånkomligt att energisystemen i samhället inte påverkas. Bland annat så krävs det inte lika mycket energi för att täcka byggnaders energibehov i dag än tidigare. LÄS MER