Sökning: "rökgaskondensering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet rökgaskondensering.

 1. 1. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Utredning om hur 4:e generationens fjärrvärmeteknik kan implementeras i Borlänge Energis fjärrvärmenät

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Simon Strand; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att samhället utvecklas och bland annat strävar mot effektivare energianvändning, ökning av andelen förnyelsebara energikällor samt sänkta koldioxidutsläpp. Är det ofrånkomligt att energisystemen i samhället inte påverkas. Bland annat så krävs det inte lika mycket energi för att täcka byggnaders energibehov i dag än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Uppfuktningens inverkan på mikrobiologisk aktivitet irökgaskondenseringssystem – en studie vid Fortum Värmes kraftvärmeverk 8

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :biobränsle; desinfektionsbiprodukter; kondensatrening; kraftvärmeverk; membranfiltrering; mikrobiologisk aktivitet; mikroorganismer; rökgaskondensering; uppfuktning;

  Sammanfattning : Värtaverkets kraftvärmeverk 8 (KVV8) driftsattes 2016 och är ett av världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk. Verket tar till vara på energi ur restprodukter från skogsindustrin och pannan på KVV8 har en ångeffekt på 345 MW. Till ångeffekten kan ytterligare 100 MW värme adderas tack vare rökgaskondenseringen. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av rökgaskondensorn : En undersökning av att kyla inkommande fjärrvärmeretur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Sinisa Topic; [2016]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; Fjärrvärme; Energieffektivisering; Kraft- och värmeteknik; Ångpannor;

  Sammanfattning : This project has been executed as an assignment by Sundsvall Energi AB with the purpose of increasing the efficiency of the flue gas condenser by cooling the incoming district heating return before the flue gas condensing exchanger. The flue gas condenser is part of the heat production. LÄS MER