Sökning: "rörelse aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden rörelse aktiviteter.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Ut och hoppa! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Johansson; Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rörelseaktiviteter; utemiljö; didaktik; tematisk analys;

  Sammanfattning : Vårt stillasittande i samhället ökar och barns hälsa har försämrats de senaste åren. Media överöser samhället med information om rörelse och hälsa och vi är mer medvetna än någonsin om hur viktigt det är att röra på sig. Det föreligger ett samhällsproblem där barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar ökar hos barn. LÄS MER

 3. 3. Årskurs 2-elevers uppfattningar om utomhusundervisning i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Åkesson; Patricia Björklund; [2020]
  Nyckelord :elever i årskurs 2; fenomenologi; gruppintervjuer; pragmatism; utomhuspedagogik; utomhusundervisning.;

  Sammanfattning : Vid vårt förra självständiga arbete (SAG), skrev vi om utomhuspedagogik i NO för F-3 elever. Vår uppfattning var att det behövs fler studier ur ett elevperspektiv och därför föll det sig naturligt att det var detta vi skulle ta oss an i examensarbetet. LÄS MER

 4. 4. ”Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt.” : Förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden om barns rörelse på förskolans utegård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Evelina Mattsson; Emilia Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Rörelse; utegård; förskola; förskollärare; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens rörelseutövande på utegården. LÄS MER

 5. 5. Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Arvidsson; Ronja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; stillasittande; rörelse; being; becoming; barnintervjuer.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. LÄS MER