Sökning: "rörelse på fritidshemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden rörelse på fritidshemmet.

 1. 1. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Barns uppfattningar om lek och pulshöjande moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zacharias Starlid; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; fritidshemmet; fysisk aktivitet; lek; walk-and-talk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa kunskap om barns uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelselekar samt hur detta kunde få mer utrymme i den pedagogiska fritidshemsverksamheten. De forskningsfrågor som undersöktes i studien var ”Hur uppfattar barnen fysisk aktivitet och rörelselekar?” och ”Hur ska fritidslärarna lägga upp den pedagogiska verksamheten för att främja fysisk aktivitet och rörelselek enligt barnen?”  Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i fritidshemmet : en kvalitativ intervjustudie bland lärare i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mandy Ronnstam; [2019]
  Nyckelord :Rörelse; fritidshem; fysisk aktivitet; skola; fritidspedagog; koncentration; kvalitativ;

  Sammanfattning : Hur uppmuntrar vi eleverna till rörelseglädje? Är dagens elever mer fysiskt inaktiva än vad de är aktiva? I följande studie undersöks hur elever är fysiskt aktiva idag och hur fritidspedagoger ser på fysiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om fysiska aktivitet och rörelse i fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidspersonal motiverar elever till daglig fysisk aktivitet på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erica Karlsson; Elin Meuller; [2019]
  Nyckelord :Daglig fysisk aktivitet; motivation; rörelse; fritidspersonal; fritidshemmet; stillasittande elever; styrda aktiviteter;

  Sammanfattning : I den svenska läroplanen och i fritidshemmets allmänna råd står det att elever ska erbjudas daglig fysisk aktivitet. Forskningen visar dock att barn idag inte uppnår den rekommenderade fysiska rörelsen utan är mer och mer stillasittande. LÄS MER

 4. 4. Rörelse och fysisk aktivitet på fritidshem - en intervjustudie. : En kvalitativ studie om fritidspedagogers upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Westerlund; Gustav Ljungqvist; [2019]
  Nyckelord :Rörelse; fysisk aktivitet;  fritidshem; fritidspedagog; sociokulturellt perspektiv; rörelseförmåga; rörelseglädje;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att söka kunskap om fritidspedagogers upplevelser kring arbetet med fysisk aktivitet och rörelse på fritidshemmet samt deras egna erfarenheter. Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes på fyra olika fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Lärare i fritidshem som drömförverkligare : en intervjustudie baserad på hur lärare i fritidshem upplever fysisk tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Erika Leo; Jasmine Korodi; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagogik; fysisk aktivitet; rörelse; anpassning; inkludering; lärmiljöer; fysisk tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien har valts att göras utifrån en fenomenologisk ansats. Undersökningen bygger på fritidspedagogers uppfattningar om fysisk tillgänglighet på fritidshemmet, med fokus på pedagogens arbets- och förhållningssätt, material, anpassning och inkluderande lärmiljöer. LÄS MER