Sökning: "rörelse till musik samt dans"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden rörelse till musik samt dans.

 1. 1. "Styrdokumenten är för 'luddiga' för att uppnå en likvärdig bedömning" : En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med en likvärdig bedömning i rörelse till musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Björn Kullberg; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; likvärdig undervisning; värdeord; rörelse till musik samt dans; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse hur lärare i ämnet idrott och hälsa på grundskolan arbetar för att uppnå en likvärdig bedömning i området rörelse till musik. Målet var också att se vad lärarna anser är likvärdig bedömning och hur de tolkar värdeorden i området. LÄS MER

 2. 2. Dans under en pandemi : En kvalitativ studie om dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa för gymnasiet under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :dans; idrottslärare; pandemi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning  Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter som lärare upplever har uppstått under covid-19 pandemin samt hur det har påverkat dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa i gymnasiet under Covid-19 pandemin. De frågor som studien avser att besvara är: - Hur har dans samt rörelse till musik kunnat bedrivas i gymnasieundervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har idrottslärare hanterat undervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har digitala hjälpmedel använts för att bedriva idrottsundervisningen?    Metod Forskaren har använt en explorativ forskningsmetod för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. "Pojkar är oftast bättre än tjejer..." : En kunskapsöversikt kring attityder till dansundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fredrik Bäckström; Madeleine Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Kön; Attityder; Dans i skolan;

  Sammanfattning : Den här litteraturundersökningen har som syfte att sammanställa forskning kring det centrala innehållet “rörelse till musik samt dans” inom skolämnet idrott och hälsa och undersöka vad för attityder det finns till ämnet i stort och specifikt för dansundervisningen. Studierna som undersöks kommer fram till att en genusordning fortfarande finns kvar i ämnet idag, där den manliga normen är den som är önskvärd. LÄS MER

 4. 4. ”Estetik är en samling av identitetsutvecklande ämnen” : En kvantitativ studie om förskollärares respektive barnskötares förhållningssätt till olika estetiska ämnen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Bergqvist; Anna Simula; [2021]
  Nyckelord :förskola; estetiska ämnen; förhållningssätt; undervisning; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Under de år vi varit verksamma i förskolan har vi uppmärksammat att arbetet med estetiskt lärande ser olika ut och att förskollärares och barnskötares förhållningssätt till estetiska ämnen varierar. Forskaren Eva Änggård (2012) belyser vikten av att barn behöver få lära sig de estetiska ämnena från grunden - “att inte låta barn härma och lära sig estetiska tekniker är som att säga att de ska kunna läsa och skriva genom att hitta på ett eget alfabet”. LÄS MER

 5. 5. Musik som språkverktyg : Hur musik kan användas som hjälpmedel i engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Michelle Danielsson; Frida Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Music; second language acquisition; English language learning; Musik; andraspråksinlärning; engelskundervisning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet behandlar musik som redskap i engelskundervisning. Syftet med litteraturstudien var att söka svar på vad forskning säger om hur musik kan användas i undervisning och andraspråkstillägnande. LÄS MER