Sökning: "rörelsebehov"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet rörelsebehov.

 1. 1. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. ”Stillasittande barn - finns det?” - En studie om barns rörelsemönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Höglund Dessfelt; Marina Larsson; [2019]
  Nyckelord :begränsning; främjande; fysisk aktivitet; lärande; normer; Piaget; preoerationella stadiet; rörelse;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som utfört en studie med syfte att synliggöra hur förskolans normer och regler kan begränsa alternativt främja barns rörelsebehov inomhus. Tidigare forskning visar att en aktiv livsstil har en god inverkan på hälsan och att rörelser påverkar den kognitiva utvecklingen positivt. LÄS MER

 3. 3. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet för barn i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare upplever att de kan påverka barns fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; play; preschool; preschool teacher; pedagogues; Reggio Emilia; Fysisk aktivitet; lek; förskola; förskollärare; pedagoger; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att redogöra för barns fysiska aktivitet i förskolan och undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov. Det var ett intressant problemområde att studera eftersom stillasittande barn och fysiskt inaktiva barn idag är ett växande samhällsproblem och något som även är kopplat till barnfetma. LÄS MER

 5. 5. Förskolans utegård : En fallstudie kring hur förskolepersonal använder förskolans utegård som en pedagogisk resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Camilla Andersson; Viktor Elfving; [2017]
  Nyckelord :didaktik; förskola; pedagogisk resurs; utbildningsmiljö; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur förskolepersonal kan använda förskolans utegård som ett verktyg i deras arbete med barn. För att närma oss detta har vi genomfört en fallstudie på en förskola med observationer och gruppintervjuer som metod för insamling av information. LÄS MER